Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/183/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Dąbrowa Białostocka i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.), Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Białostocka oraz jej jednostkom podległym, zwanych dalej "należnościami pieniężnymi", od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami", warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazuje się organy uprawnione do udzielania ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należności - rozumie się przez to należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumę tych należności ubocznych,

2) przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia określoną w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla roku poprzedzającego rok wydania decyzji o umorzeniu lub zastosowaniu innej ulgi, o której mowa w uchwale.

§ 3. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego,

2) nie można ustalić dłużnika,

3) dłużnik - osoba fizyczna - zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość nie przekracza 6.000 zł,

4) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub przemawia za tym interes publiczny,

5) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności,

6) należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu,

7) dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

8) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

9) dotyczy odsetek od jednorazowo wpłaconej należności głównej,

10) nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika.

2. Umorzenie wierzytelności, o której mowa ust. 1 pkt 1, 4, 5, 9 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 10 - również z urzędu.

§ 4. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub społecznymi organ uprawniony na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 2 lata.

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od zawarcia umowy, o której mowa w § 9 do upływu terminu zapłaty.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również odsetkami, o których mowa w ust. 4.

§ 6. 1. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

§ 7. 1. Na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, właściwy organ może umorzyć należność w całości albo w części lub zastosować ulgi przewidziane w § 5 ust. 1:

1) jeżeli nie stanowią pomocy publicznej - w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 4 i 9

2) jeżeli stanowią pomoc de minimis, z wyłączeniem pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.EU L Nr 379 z 28.12.2006 r.) - w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 /w odniesieniu do zakończonego postępowania upadłościowego/ oraz w § 3 ust. 1 pkt 4 i 9.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis lub korzystający z niej, przedkłada wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) pozostałe informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311).

§ 8. 1. Do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności pieniężnych uprawniony jest:

1) Burmistrz Dąbrowy Białostockiej,

2) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy do wysokości 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

§ 9. Umarzanie wierzytelności oraz udzielanie ulg, o których mowa w § 5 ust. 1 następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie zawarcia porozumienia, umowy lub jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 10. Uprawniony organ może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, albo, że dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.

§ 11. 1. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przedstawia Radzie Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za I półrocze danego roku i w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za dany rok budżetowy, na podstawie informacji złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Białostocka.

2. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 wykazuje się narastająco od początku roku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 13. Traci moc uchwała Nr X/73/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Dąbrowa Białostocka i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe