Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 11 października 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 640 837 zł, a zmniejsza się o kwotę 30 040 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 617 161 zł, zmniejsza się o kwotę 6 364 zł dokonuje się przeniesienia na kwotę 1 044 795 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013", zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2013", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W uchwale Nr XX/144/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013 zmienionej uchwałami Nr XXI/149/2013 z 1 lutego 2013 r., Nr XXII/150/2013 z 26 lutego 2013 r., Nr XXIV/166/2013 z 26 kwietnia 2013 r., Nr XXV/181/2013 z 21 czerwca 2013 r., Nr XXVI/183/2013 z 30 sierpnia 2013 r. wprowadza się następującą zmianę:

- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 783 609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4".

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 61 175 935 zł;

- dochody bieżące - 55 687 875 zł,

- dochody majątkowe - 5 488 060 zł;

2) wydatki ogółem: 61 756 569 zł;

- wydatki bieżące - 54 579 973 zł,

- wydatki majątkowe - 7 176 596 zł;

3) deficyt roku 2013 w kwocie 580 634 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 580 634 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/193/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 11 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/193/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 11 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/193/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 11 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/193/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 11 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/193/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 11 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przeniesienia w planie dochodów budżetowych kwoty 921 374 zł dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze - Suchowola w km 0+000-0+900 (odc.I)" (finansowanie: 818 999 zł- budżet Państwa, 102 375 zł- Gmina Suchowola).

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia dochodów o kwotę 31 212 zł dokonano na podstawie osiągniętych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia dochodów o kwotę 548 063 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 18 września 2013r. Nr ST5/4822/11p/BKU/13/RWPD-84876.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia dochodów o kwotę 20 138 zł dokonano w związku z realizacją projektu "Słoneczna edukacja- nauka przez zabawę" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce (finansowanie: 17 117zł - środki unijne,

3 021zł - Urząd Marszałkowski).

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenia dochodów o kwotę 25 923 zł dokonano w związku z rozliczeniem projektu pn. "Lepszy start naszą szansą" w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenie dochodów o kwotę 3 000 zł dokonano na podstawie przyznanej pomocy finansowej z Gminy Kuźnica z przeznaczeniem na wybudowanie lądowiska przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

W dz. 852 rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększenia dochodów o kwotę 29 184 zł dokonano w związku z osiągniętymi dochodami otrzymanymi z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększenia dochodów o kwotę 9 240 zł dokonano w związku z osiągniętymi dochodami otrzymanymi z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zmniejszenia dochodów o kwotę 4 117,00 dokonano w związku z aneksowaniem umowy na realizację projektu "Moja szkoła - moją szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy".


Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 600 rozdz. 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- przeniesienia w planie wydatków budżetowych kwoty 1 023 749 zł dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze - Suchowola w km 0+000-0+900 (odc.I)".

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia wydatków o kwotę 20 138 zł dokonano w związku z realizacją projektu "Słoneczna edukacja- nauka przez zabawę" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce, celem tego projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia uczniów ośrodka oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

W dz. 801 rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększenia wydatków o kwotę 191 327 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji w Gimnazjum Specjalnym nr 1 w Różanymstoku - kwota 116 396 zł, Gimnazjum Specjalnym nr 2 w Różanymstoku - kwota 74 931 zł.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia wydatków o kwotę 18 930 zł przeznacza się jako zwiększenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sidrze.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 247 zł dokonano w celu prawidłowego rozliczenia projektu "Lepszy start naszą szansą" w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500zł dokonano w celu dofinansowania obozu sportowego uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 zł przeznacza się jako dotację na wybudowanie lądowiska przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

W dz. 852 rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększenie wydatków o kwotę 62 189 zł ( kwota 21 045 zł -przeniesienie)dokonano w związku ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenach innych powiatów.

W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększenia wydatków o kwotę 3 316,00 zł dokonano w związku ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wypłatę wyrównania zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 117 zł iprzeniesienia dokonano w związku z podpisanym aneksem na realizację projektu "Moja szkoła- moją szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy".

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia wydatków o kwotę 3 258 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku.

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenia wydatków o kwotę 334 548 zł przeznacza się jako zwiększenie dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe