Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/258/13 Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Wyszki stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/167/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 77) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją Rady Gminy.";

2) w § 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Rada Gminy";

3) § 23 otrzymuje brzmienie:

Rada wybiera ze swego grona:

1) Przewodniczącego;

2) 2 Wiceprzewodniczących.";

4) w § 102 uchyla się ust.2;

5) załącznik Nr 2 do Statutu "WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


Załącznik do uchwały Nr XXII/258/13
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 października 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1) Urząd Gminy Wyszki,

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach,

3) Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach

4) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach,

5) Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli,

6) Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

7) Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe