Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/261/13 Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Wyszki udziałów i akcji spółek prawa handlowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit g ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady:

1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach;

2) cofania udziałów w spółkach;

3) zbywania udziałów w spółkach.

§ 2. Gmina Wyszki może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Wyszki posiada udziały lub akcje;

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Wyszki;

§ 4. Gmina Wyszki może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Gminę.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wyszki do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Wyszki do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały wkładów niepieniężnych (aportów).

3. O wniesieniu udziałów do spółki Wójt Gminy Wyszki decyduje w formie zarządzenia.

§ 6. 1. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego.

2. Wycena, o której mowa w ust. 1 musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wyszki do cofania udziałów w spółkach.

2. Wycofanie udziałów przez Gminę Wyszki następuje wyłącznie w drodze umorzenia zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wyszki do zbywania udziałów w spółkach.

2. Wszczęcie procedury zbywania udziałów wymaga każdorazowo podjęcia uchwały Rady Gminy Wyszki.

3. Zbycie udziałów następuje w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań stwierdzonych protokołem.

4. Decyzję o zbyciu udziałów Wójt Gminy Wyszki podejmuje w formie zarządzenia.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe