Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/570/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie budowy pomnika ofiar zbrodni komunistycznych dokonanych w latach 1944-1947 na terenie Lasu Zwierzynieckiego, Krywlan i Lasu Solnickiego w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miasta Białystok wyraża zgodę na budowę pomnika ofiar zbrodni komunistycznych, dokonanych w latach 1944-1947 na terenie Lasu Zwierzynieckiego, Krywlan i Lasu Solnickiego w Białymstoku.

2. Inwestorem pomnika będzie Miasto Białystok, które poniesie koszty jego budowy.

3. Pomnik umiejscowiony zostanie w Białymstoku na terenie parku leśnego Zwierzyniec przy ul. 11 Listopada na działce nr 964/4 w obr. geod. 10, w miejscu wskazanym w szkicu sytuacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

4. Pomnik powstanie według "Projektu koncepcyjnego krzyża z tablicą pamiątkową przy ul. 11 Listopada w Białymstoku", autorstwa Piotra Firsowicza, Joanny Czarnomysej i Bogumiła Sawickiego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/570/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 października 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/570/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 października 2013 r.

Nie udało się dołączyć obrazu. Brak pamięci.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe