| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/216/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zabłudów

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405) a także art. 7, ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, zm. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z 2013 r. poz.503) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Stwierdza się, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Zabłudów, o którym mowa w ust. 2 nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/179/05 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 26 listopada 2005 r., zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr V/35/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Nr IX/69/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. oraz Nr XXIV/207/2013 z dnia 10 września 2013 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Zabłudów, obejmujący działki nr geodezyjny 659 i 660, położone na terenie wsi Bobrowa, gmina Zabłudów, z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, w skład którego wchodzą:

1) część tekstowa planu stanowiąca treść niniejszej uchwały;

2) załączniki do niniejszej uchwały, tj.:

a) część graficzna w postaci rysunku planu w skali 1: 1 000 - Zał. Nr 1,

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza Zabłudowa uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zabłudów, w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu - Zał. Nr 2,

c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - Zał. Nr 3.

§ 2. 1. Podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią:

1) uchwała Nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zabłudów;

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów uchwalone uchwałą Nr XXIX/179/05 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 26 listopada 2005 r. zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr V/35/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Nr IX/69/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. oraz Nr XXIV/207/2013 z dnia 10 września 2013 r.

2. Przedmiotem planu miejscowego są zagadnienia związane z przeznaczeniem terenu pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, stąd elementy obowiązujące i nieobligatoryjne w planie, zawarte w art. 15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951, poz.1445 z 2013 r. poz. 21, poz. 405), określone są w sposób następujący:

1) przeznaczenie terenów pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, oznaczonych symbolemPG, w tym pasów ochronnych (filarów ochronnych), oznaczonych symbolempooraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
(§ 6 tekstu oraz w załączniku graficznym);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (§ 7 tekstu);

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 7 tekstu);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
(§ 7 tekstu);

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (w planie zagadnienie nie występuje);

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy (w planie zagadnienie nie występuje);

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych (§ 7 tekstu);

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym (w planie zagadnienie nie występuje);

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (§ 7 tekstu);

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (§ 7 tekstu);

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
(§ 7 tekstu);

12) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (§ 8 tekstu);

13) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji (§ 7 tekstu);

14) przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne (§ 4 tekstu);

15) ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa i zasady ochrony przeciwpożarowej - nie dotyczy.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania;

2) linie pasów ochronnych.

§ 4. Przeznacza się lasy i grunty leśne o powierzchni 5,2914 ha na cele określone w niniejszej uchwale na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (decyzja Nr DMG.III.7151.10.2013 z dnia 28 marca 2013 r.).

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekst i rysunek) określonego w § 1 uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy;

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony na mapie w skali
1: 1 000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

5) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

6) obszarze górniczym i terenie górniczym- należy przez to rozumieć definicje zawarte
w art. 6, pkt.5 i 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981);

7) pasie ochronnym - należy przez to rozumieć pas terenu położony między górnym bezpiecznym obrzeżem wyrobiska, a linią rozgraniczającą obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska, który może stanowić część filara ochronnego;

8) filarze ochronnym - należy przez to rozumieć część terenu górniczego, w graniach którego nie może być prowadzone wydobycie kopalin, ze względu na konieczność ochrony obiektów lub obszarów położonych na terenie górniczym lub jego pobliżu.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

§ 6. 1. Przeznacza się pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych teren oznaczony symbolemPGo powierzchni 5,2914 ha, obejmujący działki nr geodezyjny 659 i 660, położony na terenie wsi Bobrowa, gmina Zabłudów, na którym w koncesji na wydobywanie kopalin zostanie określony teren górniczy i obszar górniczy ( Zał. Nr 1).

2. W ramach terenu określonego w ust. 1 ustala się pasy ochronne (filary ochronne) wzdłuż granic sąsiednich działek, oznaczone symbolempo.

3. Dla obsługi kopalni dopuszcza się na obszarze eksploatacji surowców mineralnych i pasa ochronnego teren obsługi technicznej, o tymczasowej lokalizacji, tj.:

1) pomieszczenia socjalne i sanitarne;

2) punkt naprawy sprzętu;

3) urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków sanitarnych, przemysłowych, wód opadowych i nieczystości stałych.

Rozdział 3.
Zasady i warunki zagospodarowania terenów.

§ 7. Na terenie, o którym mowa w § 6 ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:

1) powiązanie komunikacyjne z układem zewnętrznym stanowi droga wewnętrzna biegnąca po wschodniej stronie terenu objętego niniejszym planem, z włączeniem się do drogi krajowej Nr 65 na warunkach zarządcy drogi;

2) ustala się wewnętrzną obsługę komunikacyjną terenu eksploatacji surowców mineralnych drogami wewnętrznymi określonymi projektem zagospodarowania złoża z zachowaniem następujących warunków:

a) włączenie zjazdów do drogi wykonać z zachowaniem warunków widoczności przewidzianych w przepisach szczególnych i odrębnych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

b) plan dopuszcza częściowe lub całkowite umocnienie przyległych dróg do przedmiotowego terenu (PG) i dróg wewnętrznych na terenie PG, z zachowaniem warunków przewidzianych w przepisach szczególnych i odrębnych w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

c) zapewnić ciągłość odwodnienia zjazdu wzdłuż drogi wewnętrznej;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną od najbliższej istniejącej linii energetycznej nn, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy i wybudowaniu odcinka linii nn do odbiorcy, lub wybudowaniu odcinka linii nn od najbliższej stacji transformatorowej do odbiorcy na warunkach gestora sieci i zgodnie z przepisami szczególnymi;

4) należy dokonać innych niezbędnych uzgodnień przewidzianych w przepisach szczególnych;

5) należy pozostawić pasy ochronne o szerokości 6 m od działek sąsiednich nie będących lasami, 12 m od lasów istniejących na sąsiedniej działce oraz 10 m od linii rozgraniczających dróg położonych po wschodniej i zachodniej stronie terenu objętego niniejszym planem a także 5 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych; pasy ochronne pełnią jednocześnie funkcję filarów ochronnych oraz linie zabudowy;

6) kąt nachylanie stoku wyrobiska powinien wynosić nie więcej niż 30o;

7) zdejmowany sukcesywnie nadkład należy gromadzić na tymczasowych zwałowiskach, natomiast podczas eksploatacji i rekultywacji w odniesieniu do przemieszczanych mas ziemnych będzie prowadzona gospodarka bezodpadowa; nadkład w całości zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego, zgodnie z programem rekultywacji terenu;

8) po wyeksploatowaniu surowców, wyrobisko należy zrekultywować jako teren leśny, rolny lub wodny, wykorzystując także zasoby hałd utworzonych ze składowania nadkładów; dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych;

9) ustala się zasady zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla terenu naturalnego złoża surowców mineralnych, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych:

a) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych z lokalnego ujęcia wody na terenie własnej działki z ustaleniem miejsca usytuowania na etapie projektu zagospodarowania terenu,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych poprzez dowóz kontenerem wody pitnej, a do celów technologicznych wykorzystania w obiegu zamkniętym wody ze zbiorników otwartych powstałych po wyeksploatowaniu złoża,

c) odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego w najbliższej oczyszczalni ścieków lub utylizacji ścieków w oczyszczalni z lokalizacją w obrębie własnej działki i po oczyszczeniu doprowadzenia do gruntu na własnym terenie,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

- z utwardzonych szczelnych powierzchni dróg wewnętrznych, parkingów i innych terenów o znacznym zanieczyszczeniu zawiesiną i substancjami ropopochodnymi do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej i, przed wprowadzeniem do gruntu, oczyszczenie w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony środowiska określone w przepisach szczególnych,

- z terenów o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane bezpośrednio do gruntu w granicach własnej działki, w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie,

e) ustala się zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm;

10) ustala się następujące zasady zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska i przyrody:

a) należy uwzględnić wymagania przepisów szczególnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody, w tym:

- zapewnienie przestrzegania norm hałasu w środowisku ustalonych w przepisach szczególnych,

- przestrzeganie obowiązujących ustaleń wynikających z przepisów dotyczących planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i obszarów Natura 2000,

b) nie należy dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi przez niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków,

c) po zakończeniu eksploatacji złoża, ustala się:

- sukcesywną rekultywację w zakresie ustalonym w dokumentacji rekultywacji, obejmującą właściwe kształtowanie rzeźby terenu,

- sukcesywne przywracanie do właściwego stanu innych, nie wymienionych wyżej, elementów środowiska przyrodniczego;

11) szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym sposób tymczasowego zagospodarowania, zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych:

a) do czasu podjęcia eksploatacji surowców mineralnych teren pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania z dopuszczeniem prac geologicznych,

b) ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,

c) zakazuje się wszelkiej innej zabudowy niż wymienionej w niniejszej uchwale,

d) na terenie objętym planem nie występują zabytki wpisane do rejestru ani też ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, należy jednak uwzględnić ochronę ewentualnych zabytków archeologicznych ujawnionych w trakcie robót ziemnych - jeżeli odkryty zostanie przedmiot (obiekt), co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot (obiekt),

- zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot (obiekt) i miejsce jego odkrycia,

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe wojewódzkie służby konserwatorskie, a jeżeli jest to niemożliwe Burmistrza Zabłudowa.

Rozdział 4.
Przepisy pozostałe.

§ 8. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w związku
ze wzrostem wartości nieruchomości będących przedmiotem planu w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 5.
Przepisy końcowe.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załączniki do uchwały Nr XXVI/216/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 października 2013 r.

Załącznik nr 1

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZĘŚCI GMINY ZABŁUDÓW
(DZIAŁKI NR GEOD. 659 i 660 WE WSI BOBROWA)

SKALA 1: 1 000

Załącznik nrZałącznik nr 2

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA

nieuwzględnionych przez Burmistrza Zabłudowa uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zabłudów w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 23 kwietnia do 14 maja 2013 r. i 14 dni po jego wyłożeniu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445 z 2013 r. poz. 21, poz. 405) Rada Miejska w Zabłudowie stwierdza, że w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.


Załącznik nr 3

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIAZCJI

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części gminy Zabłudów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445 z 2013 r. poz. 21, poz. 405) Rada Miejska w Zabłudowie nie stwierdza konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ponieważ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części gminy Zabłudów nie zapisano takich potrzeb.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »