Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/210 /13 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[1])), Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Czeremcha działalności w zakresie:

1. Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/210 /13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 26 listopada 2013 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, NA TERENIE GMINY CZEREMCHA

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać przeszkoloną kadrę w zakresie obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu, oraz postępowania ze zwierzętami zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt,

3) pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z art.35, 37 lub art.37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami),

4) posiadać atestowane urządzenia i środki służące do wyłapywania bezdomnych zwierząt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998r. Nr 116, poz.753),

5) posiadać środki transportu dopuszczone decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii do użytku w transporcie zwierząt, oznakowanie nazwą i adresem Przedsiębiorcy,

6) dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska,

7) posiadać umowę obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych,

8) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności,

9) posiadać aktualną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych,

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/210 /13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 26 listopada 2013 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CZEREMCHA.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) przedsiębiorca prowadzący działalność w w/w zakresie, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa i wykroczenia z art.35, 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami),

3) dysponować terenem na którym będzie prowadzona przedmiotowa działalność,

4) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U z 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zmianami),

5) lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz wyposażenie muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 Nr 158, poz. 1657)

6) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonania tych czynności,

7) posiadać umowę o współpracy z lekarzem Weterynarii, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 Nr 158, poz. 1657)

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/210 /13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 26 listopada 2013 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych,

2) dysponować terenem na którym będzie prowadzona przedmiotowa działalność, zabezpieczonym i ogrodzonym przed dostępem osób postronnych,

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U z 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zmianami), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

4) posiadać sprawne technicznie środki transportu przystosowane do transportu zwłok zwierzęcych i ich części dopuszczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, obudowane i szczelne, zabezpieczone przed wyciekami, które posiadają aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

5) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

6) dla grzebowisk - posiadać narzędzia i środki techniczne służące do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części i środki do dezynfekcji,

7) dla spalarni - posiadać narzędzia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części oraz środki do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania przed ich odbiorem przez specjalistyczną firmę, umowę gwarantującą odbiór odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot,

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały wynika z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U z 2012 r. poz 391 ze zmianami), zgodnie z którym Rada Gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia , o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 wskazanego artykułu.

Zezwolenia o których mowa wyżej wymagane są na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

3. prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

Zgodnie z art. 7 ust. 6 cytowanej ustawy, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, udziela w drodze decyzji Wójt właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

W projekcie uchwały określono wymagania dla przedsiębiorców na prowadzenie w/w działalności uwzględniając wymagania wynikające z przepisów:

1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt Dz.U z 2003r. Nr 106, poz.1002 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (dz.U z 1998r. Nr 116, poz. 753)

3. Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U z 2008 Nr 213, poz. 1342 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (dz.U z 2004r. Nr 158, poz. 1657)


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe