Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050/403/2013 Burmistrza Supraśla

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/235/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 83.607 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budzetowych o kwotę 3.296 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 200.224 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budzetowych o kwotę 119.913 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 37.899.796 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 31.725.592 zł,

b) majątkowe w kwocie 6.174.204 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 43.221.210 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 29.344.117 zł,

b) majątkowe w kwocie 13.877.093 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.321.414 zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.458.030 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.863.384 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla


dr Radosław Dobrowolski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/403/2013
Burmistrza Supraśla
z dnia 19 listopada 2013 r.

Zmniany planu dochodów budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/403/2013
Burmistrza Supraśla
z dnia 19 listopada 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe