Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Gminy Przerośl

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594,645) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620,Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:

1. od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,61 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2powierzchni,

2. od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,05 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,44 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,80 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 5,07 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

§ 2. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr XXVII/114/2012 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.(Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012r. poz.3619).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe