Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/154/13 Rady Gminy Boćki

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 z 2011 roku, Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy w Boćkach uchwala co następuje :

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Boćki:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46 zł od 1 m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej - 23,03 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

c) zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielejące tych świadczeń - 4, 68 od 1 m2powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,56 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/98/12 Rady Gminy Boćki z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomosci (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 27 listopada 2012 roku poz. 3592 )

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe