Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/155/13 Rady Gminy Boćki

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Boćki.

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 526,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 736,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 944,00 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 840,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.050,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.154,00 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 368,00 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 646,00 zł.;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.074,00 zł. ;

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XV/99/12 Rady Gminy Boćki z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2012 roku, poz. 3593.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr NR XXIII/155/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr NR XXIII/155/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr NR XXIII/155/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 6 USTAWY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe