Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/160/13 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz.645 ) art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz.613 ,Nr 96, poz.620 ,Nr 225, poz.1461,Nr 226,poz.1475, z 2011r Nr 95 poz. 961 i 962 Nr 102, poz.584 ,Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r (M.P. poz.724) uchwala się co, następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:

1. od gruntów

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,76zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,36 zł od 1m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części

1) mieszkalnych 0,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,01 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

6) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 3. Traci moc uchwała NR XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Celina Chodorowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe