Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/162/13 Rady Gminy Orla

z dnia 29 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/55/11 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1793), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

8) uchwały Nr XII/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Orli z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli;

9) niniejszego Statutu.";

2) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,",

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400) w zakresie przyznawania doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnych warunkach materialnych oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych;",

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966) w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych;",

d) w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyznawania i wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.",

e) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Do zadań Ośrodka należy także realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) w szczególności w zakresie:

1) zadań własnych mających na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w szczególności poprzez:

a) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,

b) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

c) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

- organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

d) finansowanie:

- kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,

- podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny,

- kosztów związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 niniejszej ustawy, ponoszonych przez rodziny wspierające;

e) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

f) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej,

g) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy,

h) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o powstaniu zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za okres dłuższy niż 12 miesięcy;

2) zadań zleconych wynikających z rządowych programów dotyczących wspierania rodziny.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe