Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 2/GF/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 listopada 2013r.

pomiędzy Gminą Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałk - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia „Przyjmującym” z jednej strony a Gminą Filipów reprezentowanym przez Wójta Gminy Filipów - Sylwestra Koncewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Filipów - Katarzyny Rusanowskiej, zwaną w dalszej treści porozumienia „Przekazującym” z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645) i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 2 ust. 1-3 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993r. Nr 83, poz. 390, z 1999r. Nr 67, poz. 753), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwanej dalej "religią", dla ucznia(-ów) z terenu nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwanej dalej "religią", dla ucznia(-ów) z terenu Gminy Filipów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach.

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie realizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).

2. Lekcje religii odbywać się będą w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach, zlokalizowanym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Suwałkach, przy ul. Mereckiego 37.

3. Nauka religii organizowana będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego a nauczanie religii odbywać się będzie na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawionego Ministrowi Edukacji Narodowej.

4. Przekazujący posiada prawo wglądu do dokumentacji, w tym finansowej związanej z realizacją przedmiotowego zadania.

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego - nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego uczęszczających na przedmiotowe zajęcia religii, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący:

1) dotacja za okres czterech miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2013 r., w wysokości 116,39 zł (słownie: sto szesnaście złotych 39/100) miesięcznie
na jednego ucznia, czyli dotacja na dwóch uczniów w ww. okresie zamknie się kwotą ogółem w wysokości 931,12 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden 12/100);

2) dotacja zostanie przekazana Przyjmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2013 r.

2. Kalkulację całkowitych kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.

4. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2013 r., przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby uczniów faktycznie uczęszczających na zajęcia religii, o których mowa w § 2 ust. 2 w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego oraz rzeczywistych kosztów kształcenia jednego ucznia w wyżej wskazanym punkcie katechetycznym, nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 5.

5. W rozumieniu niniejszego porozumienia, uczniem faktycznie uczęszczającym na zajęcia religii w danym miesiącu, jest uczeń, który uczęszczał na te zajęcia co najmniej jeden raz w danym miesiącu kalendarzowym.

6. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Filipowie: Bank Spółdzielczy Rutka Tartak Oddział w Filipowie nr 22 9367 0007 0020 0000 0156 0001.

7. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.

§ 5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 i poz. 938).

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostanie przesłana do wiadomości:

- Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałki


Wiesław Stelmach

Wójt Gminy Filipów


Sylwester Koncewicz


Skarbnik Gminy Filipów


Katarzyna Rusanowska


Załącznik do Porozumienia Nr 2/GF/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 18 listopada 2013 r.

KALKULACJA - koszt nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Miesięczny koszt zatrudnienia

§ 4010

1333,85

§ 4040

111,18

§ 4110

248,40

§ 4120

35,40

§ 4440

133,33

RAZEM

1862,16

Tygodniowa liczba godzin realizowana na naukę religii

10

Liczba grup, w których realizowana będzie nauka religii

5

Liczba uczniów pobierających naukę/w tym liczba uczniów z Gminy Filipów

16/2

Koszt nauki ww. religii na 1 ucznia

116,39

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe