Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/408/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznania, wstrzymania i cofnięcia stypendiów sportowych zawodnikom, reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Zimowych Igrzysk Olimpijskich „Soczi 2014” oraz ubiegającym się o taką kwalifikację

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.[1])) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznania, wstrzymania i cofnięcia stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Zimowych Igrzysk Olimpijskich "Soczi 2014" oraz ubiegającym się o taką kwalifikację, określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/408/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.

Regulamin
określający zasady i tryb przyznania, wstrzymania i cofnięcia stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy wywalczyli kwalifikację olimpijską do Zimowych Igrzysk Olimpijskich "Soczi 2014" oraz ubiegającym się o taką kwalifikację.

ZASADY OGÓLNE

§ 1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom posiadającym licencję zawodnika oraz nieposiadającym licencji zawodnika, którzy uzyskali kwalifikację do Zimowych Igrzysk Olimpijskich "Soczi 2014" oraz ubiegającym się o taką kwalifikację.

§ 2. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą występować kluby sportowe, za pośrednictwem podlaskich związków sportowych - działające wyłącznie na terenie Województwa Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu. Do każdego wniosku należy dołączyć zaświadczenie Polskiego Związku Sportowego w danej dyscyplinie sportu, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej lub opinię poświadczającą przynależność zawodnika do kadry olimpijskiej bądź kadry narodowej i przedstawiającą jego szanse na uzyskanie takiej kwalifikacji.

§ 3. Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego na czas określony, od listopada 2013 r. do lutego 2014 r.

§ 4. Wysokość stypendium zawodnikom, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską wynosi 1 300 zł. miesięcznie (brutto). W przypadku sportowców ubiegających się o kwalifikację olimpijską, stypendium sportowe wynosi 650 zł. miesięcznie (brutto).

§ 5. W momencie uzyskania kwalifikacji olimpijskiej po przedłożeniu zaświadczenia Polskiego Związku Sportowego zawodnik nabywa uprawnienie do stypendium w wyżej wysokości począwszy od miesiąca, w którym uzyskał kwalifikację.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium składane są w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 7. Zarząd Województwa uwzględniając złożone wnioski, ustala listę zawodników, którym przyznano stypendium i określa jego wysokość.

§ 8. Szczegółowe warunki realizacji stypendium określa umowa zawarta pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą.

WSTRZYMYWANIE, COFANIE I ZWROT STYPENDIUM

§ 9. W trakcie pobierania stypendium oraz podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich "Soczi 2014" zawodnik zobowiązany jest do:

1) reprezentowania barw klubu z Województwa Podlaskiego;

2) realizacji programu przygotowań sportowych.

§ 10. Przyznane zawodnikowi stypendium może zostać wstrzymane aż do czasu ustania niżej wymienionych przyczyn:

1) obniżenia poziomu sportowego;

2) zaprzestania realizacji programu przygotowań sportowych.

§ 11. Przyznane zawodnikowi stypendium podlega zwrotowi w przypadku:

1) zaprzestania przez zawodnika w okresie pobierania stypendium reprezentowania barw klubu z Województwa Podlaskiego;

2) całkowitego zaprzestania uprawiania sportu przez zawodnika.

§ 12. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium. O wysokości i okresie wypłacania stypendium decyduję Zarząd Województwa Podlaskiego.


WNIOSEK

w sprawie określenia zasad i trybu przyznania, wstrzymania i cofnięcia stypendiów sportowych zawodnikom, reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską
do Zimowych Igrzysk Olimpijskich "Soczi 2014" oraz ubiegającym się o taką kwalifikację

numer wniosku (nie wypełniać)

DANE WNIOSKODAWCY

(proszę wypełnić dużymi literami)

pełna nazwa wnioskodawcy i adres

dane kontaktowe wnioskodawcy (e -mail, telefon stacjonarny i komórkowy)

KRS

DANE OSOBOWE KANDYDATA DO STYPENDIUM

(proszę wypełnić dużymi literami)

nazwisko

imiona

imiona rodziców

data i miejsce urodzenia

NIP

PESEL

adres zamieszkania - miejscowość, kod, ulica

nr telefonu (stacjonarny , komórkowy)

nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego kandydata

uprawiana dyscyplina sportowa (konkurencja)

Imię i nazwisko trenera klubowego

nr licencji zawodnika

Nr konta

Imię i nazwisko właściciela rachunku*

* w przypadku osoby niepełnoletniej i nie posiadającej rachunku bankowego proszę podać nr konta prawnego przedstawiciela (rodzic, opiekun)

Oświadczam, że nie byłem karany i nie toczy się wobec mnie postępowanie karne

…………………………………………………

(podpis zawodnika)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udzielenia stypendium (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

…………………………………………………

(podpis zawodnika)

Informacje o osiągnięciach sportowych w ostatnim roku:

Lp.

Nazwa imprezy

Miejsce i data zawodów

Dyscyplina

Konkurencja

Wynik

Perspektywy dotyczące udziału zawodnika w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich "Soczi 2014"

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. ……………………………….

pieczątka i podpis wnioskodawcy pieczątka i podpis okręgowego związku


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241 z 2012 r. poz. 490 z 2013 r. poz. 829.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe