Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 24/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 9 grudnia 2013r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022, zwanego dalej "obszarem Natura 2000".

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

3. Mapę lokalizacji działań ochronnych stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


dr inż. Lech Magrel


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Opis granic obszaru

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa obszaru

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Identyfikacja zagrożeń

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Cele działań ochronnych

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Działania ochronne

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 24/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Działania dotyczące monitoringu

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 24/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 9 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Mapa lokalizacji działań ochronnych


Uzasadnienie

Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022 wyznaczony został na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.L 206 z 22.7.1992, str. 7). Jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (tzw. "obszar siedliskowy") zatwierdzony został decyzją Komisji Europejskiej 2013/23/UE z dnia 16 listopada 2012 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG szósty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE. L 24 z 26.1.2013).

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627, z późn. zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 5 tej ustawy regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Zakres prac koniecznych do realizacji projektu planu zadań ochronnych regulują: art. 28 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 oraz z 2012 r. poz. 506) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. umożliwiono zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy, udział w pracach związanych z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych. W tym celu zorganizowano trzy spotkania dyskusyjne, których celem było wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną wiedzę na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z obszaru. Spotkania zorganizowano w terminach: 26 czerwca 2012r. w Augustowie, 03 września 2012r. w Raczkach i 20 września 2012r. w Filipowie. Spotkania miały charakter otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszaru.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w pracach nad projektem planu zadań ochronnych, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wszelkie materiały dotyczące przebiegu i postępów prac nad planem zadań ochronnych publikowane były sukcesywnie na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku oraz na stronie internetowej GDOŚ (platforma informacyjno-komunikacyjna), za pośrednictwem których można było zgłaszać uwagi oraz wnioski. Konsultacje projektu Planu dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy zostały przeprowadzone w terminie 13 listopad - 04 grudzień 2012r. W trakcie konsultacji społecznych projektu PZO wpłynęły uwagi zgłoszone przez 9 instytucji. Wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostały rozpatrzone.

Ustanowienie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy może powodować następujące skutki:

1/ ułatwione jest kwalifikowanie (screening) przedsięwzięć pod kątem możliwości wywierania negatywnego wpływu na obszar - z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie ujęte w planie jako zagrożenia należy traktować jako mogące negatywnie wpływać na obszar;

2/ cele planu zadań ochronnych są punktem odniesienia dla ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 oraz punktem odniesienia dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów;

3/ możliwe jest zastosowanie w razie potrzeby art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

4/ ułatwione jest wdrażanie programu rolnośrodowiskowego, który musi być zgodny z planem zadań ochronnych. Uchybienia rolników wobec tzw. zasady wzajemnej zgodności mogą być kontrolowane i są podstawy do stosowania sankcji w zakresie płatności bezpośrednich - w przypadku gdy podjęto działania w gospodarce rolnej niezgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych.

Nie wprowadza się wskazań do zmian w istniejących dokumentach planistycznych, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. W analizowanych dokumentach planistycznych nie stwierdzono zapisów, które w znaczący negatywny sposób wpływałyby na przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000.

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy został poddany opiniowaniu przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody. Na posiedzeniu Rady w dniu 22 marca 2013 r. projekt planu został zaopiniowany pozytywnie.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), niniejsze zarządzenie zostało uzgodnione z Wojewodą Podlaskim (uzgodnienie z dnia 03 grudnia 2013 r.).

Mając powyższe na uwadze wydanie zarządzenia jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe