Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 21 listopada 2013r.

do porozumienia Nr 7/2013 z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzyGminą Białystokz siedzibą ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
NIP: 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", aGminą Dobrzyniewo Dużez siedzibą 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, NIP: 966 184 41 07 reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże Pana Bogdana Zdanowicza przy kontrasygnacie Pani Doroty Rudnickiej-Dobrzyńskiej - Skarbnika Gminy zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. W porozumieniu Nr 7/2013 z dnia 2 lipca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazaćdo 30 dnia każdego miesiącana konto Przejmującego tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok, 73 1240 5211 1111 0010 3442 2897:

1) kwotę 784 zł miesięcznie za dziecko korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,

2) kwotę 784 zł miesięcznie powiększoną o kwotę stanowiącą iloczyn stawki godzinowej (1 zł), liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wskazaną przez rodziców oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu, za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Białystok,

3) kwotę 450 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające ze świadczeń tylko w czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,

4) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez rodziców określoną w § 3 ust. 3 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, a opłatą określoną w § 4 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2,

5) kwotę stanowiącą odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym ogólnodostępnym prowadzonym przez szkołę podstawową w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który Przekazujący jest obciążony kosztami";

2) w § 3 ust. 2 skreśla się.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Wykonanie postanowień § 4 powierza się Przekazującemu.

§ 6. Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Białystok, a dwa Gmina Dobrzyniewo Duże. Przejmujący: Przekazujący:

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski


Skarbnik Miasta


Stanisława Kozłowska

Wójt Gminy


Bogdan Zdanowicz


Skarbnik Gminy


Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe