Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 2/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 4 stycznia 2013r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie
Nr XXI/155/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z:

1) brakiem określenia w ww. uchwale terminu płatności opłaty uzdrowiskowej, co narusza dyspozycję art. 19 pkt 1) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie istotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;

2) zapisem zawartym w § 3 ust. 3 uchwały, zgodnie z którym opłatę pobierają (…) "kierownicy tych jednosteklub wyznaczeni przez nich pracownicy", co stanowi naruszenie art. 19 pkt 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 3 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie Nr XXI/155/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej - w zakresie słów: "lub wynaczeni przez nich pracownicy".

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Augustowie podjęła Uchwałę Nr XXI/155/12 w dniu 17 grudnia 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, w której Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2013 r. stwierdziło następujące uchybienia. Brak jest w ww. uchwale regulacji dotyczących terminu płatności opłaty uzdrowiskowej, co stanowi naruszenie art. 19 pkt 1) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz uniemożliwia prawidłową realizację świadczenia. W § 3 ust. 1 wskazano jedynie, że opłata jest pobierana za każdy dzień pobytu, natomiast w § 3 ust. 5 określono termin przekazania pobranych opłat przez inkasentów. Z powyższych regulacji nie wynika jednak, jaki jest termin płatności opłaty uzdrowiskowej dla osób podlegających opłacie (np. że opłatę pobiera się w ostatnim dniu pobytu za cały okres pobytu). Ponadto w § 3 ust. 3 zapisano, że opłatę pobierają (…) "kierownicy tych jednostek lub wyznaczeni przez nich pracownicy". Powyższy zapis stanowi naruszenie art. 19 pkt 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym, to rada gminy w drodze uchwały określa inkasentów. Kompetencje te nie mogą być przekazywane innym podmiotom. Z powyższych względów postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe