Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 4 stycznia 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXIII/134/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie § 1 pkt 4 uchwały w zakresie sformułowania"i więcej"przy określeniu stawek dla trzech osi - ze względu na naruszenie dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- i w związku z tym stwierdzić jej nieważność we wskazanej części.

U z a s a d n i e n i e Rada Miasta Sejny podjęła Uchwałę Nr XXIII/134/12 w dniu 11 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych. W § 1 pkt 4 uchwały ustalono stawki podatku od ciągnika siodłowego
i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uzależniając je od liczby osi jezdnych oraz dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów
i systemu zawieszenia osi jezdnych. I tak określono różne stawki od ciągników siodłowych
i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton o liczbie osi trzy i więcej oraz cztery osie i więcej, co uniemożliwia ich praktyczne zastosowanie, ponieważ o liczbie osi większej niż trzy - obowiązują różne stawki podatku (o liczbie osiem). Z powyższych względów ww. uchwała - naruszająca prawo w istotny sposób - jest nieważna we wskazanej części w zakresie sformułowania"i więcej", przy określeniu stawek dla trzech osi. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe