Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr DRE-4110-14(8)/2013/1271/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 8 stycznia 2014r.

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2013 r. Nr PCC/269-ZTO-C/1271/W/DRE/2013/RK, w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej przedsiębiorcy: ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w miejscowości Świerże Górne (zwanemu dalej: Koncesjonariuszem)

Tekst pierwotny

Decyzją z dnia 12 października 1998 r. Nr PCC/269/1271/U/OT-4/RW z późn. zm., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Przedsiębiorcy ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w miejscowości Świerże Górne, koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na okres do 31 grudnia 2025 r.

Pismem z dnia 11 października 2013 r. Koncesjonariusz wniósł zmianę udzielonej mu koncesji w związku z przejęciem spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku.

Powyższe przejęcie (połączenie) nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku (spółka przejmowana) na spółkę ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w miejscowości Świerże Górne (spółka przejmująca).

W myśl przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych „połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie)”. Przepis art. 494 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi, iż „Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba żeustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.”

Należy więc stwierdzić, że z dniem połączenia spółka ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w miejscowości Świerże Górne (spółka przejmująca) wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku (spółka przejmowana).

W myśl art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Mając na uwadze powyższe okoliczności – postanowiono zmienić ww. decyzję.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Adam Dobrowolski

Warszawa, dnia 8 stycznia 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe