Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/313/13 Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Grajewie"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) oraz art. 3 ust. 2 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225, Nr 205, poz. 1211) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 01 kwietnia 2014 roku samorządowy zakład budżetowy o nazwie "Centrum Integracji Społecznej w Grajewie" z siedzibą w Grajewie zwany dalej CIS. Przedmiotem działania CIS jest wykonywanie zadań Miasta Grajewo w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.

§ 2. 1. Źródłem przychodów własnych CIS jest odpłatne wykonywanie zadań zleconych przez instytucje, organizacje, firmy oraz osoby prywatne.

2. CIS przyznaje się jednorazową dotację z budżetu Miasta Grajewo na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

§ 3. Wyposaża się CIS w część nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Grajewo położonej przy ul. Targowej 19. Formę prawną władania nieruchomością określi Burmistrz.

§ 4. 1. CIS działa na podstawie Statutu, stanowiącego Załącznik do niniejszej Uchwały oraz Regulaminu Organizacyjnego.

2. Regulamin Organizacyjny CIS opracowuje i wprowadza Zarządzeniem Kierownik CIS po zaopiniowaniu przez Burmistrza Miasta.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/313/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Integracji Społecznej, zwane w dalszej części niniejszego Statutu CIS, działa na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225, z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.).

5. Niniejszego Statutu.

§ 2. CIS jest samorządowym zakładem budżetowym Miasta Grajewo.

§ 3. Obszarem działania CIS jest Miasto Grajewo.

§ 4. Siedziba CIS znajduje się przy ul.Targowej 19 w Grajewie.

§ 5. CIS jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 6. 1. Przedmiotem działania CIS jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.

2. CIS może prowadzić działalność wytwórczą, usługową i handlową zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

3. Działalność wytwórcza, handlowa i usługowa świadczona przez CIS nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

4. Działalność CIS obejmuje w szczególności usługi, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w tym:

1) aktywizacji społecznej i zawodowej osób niezatrudnionych / nieaktywnych zawodowo,

2) sprzątanie i utrzymywanie czystości,

3) pielęgnacja terenów zielonych,

4) prace remontowe,

5) administracyjno - biurowe,

6) krawieckie,

7) stolarskie,

8) kucharskie (mała gastronomia),

9) organizowania spotkań, konferencji, imprez kulturalnych,

10) realizacji zadań zleconych.

5. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych CIS współpracuje z wydziałami Urzędu Miasta Grajewo, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu aktywizacji i reintegracji zawodowej i społecznej osób dorosłych, pomocy społecznej oraz zatrudnienia.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 7. Strukturę organizacyjną CIS oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym zakresy oraz odpowiedzialność czynności pracowników określa Regulamin Organizacyjny.

§ 8. 1. Działalnością CIS kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Stosunek pracy z Kierownikiem CIS nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta.

3. Kierownik działając zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszym Statutem podejmuje decyzję samodzielnie w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta

4. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe udzielone przez Burmistrza Miasta.

5. Kierownik lub osoba przez niego upoważniona wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników CIS.

6. Kierownik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw podległym pracownikom, w zakresie niewykraczającym poza umocowania udzielone Kierownikowi przez Burmistrza Miasta.

7. Kontrolę zarządczą w CIS sprawuje Kierownik i główny księgowy.

§ 9. 1. Kierownik wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego.

2. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczona osoba w zakresie wynikającym z pisemnego umocowania udzielonego przez Kierownika.

3. Główny księgowy działając w ramach przydzielonych przez kierownika zadań ponosi przed nim odpowiedzialność za ich realizację i podejmowane decyzje.

§ 10. 1. Kierownik reprezentuje CIS na zewnątrz, kieruje CIS, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Kierownika należy w szczególności:

1) realizacja zadań określonych w § 6 Statutu,

2) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności CIS,

3) opracowywanie rocznych planów finansowych CIS,

4) opracowywanie sprawozdań z działalności CIS,

5) ustalenie wewnętrznej organizacji pracy CIS, w szczególności określenie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników,

6) ustalenie systemu kontroli wewnętrznej CIS,

7) ustalenie zasad i zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów, w tym finansowo - księgowych,

8) ustalenie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków,

9) zarządzanie środkami finansowymi CIS,

10) prawidłowe gospodarowanie mieniem,

11) współpraca z podmiotami uprawnionymi do kierowania uczestników do CIS na zasadach określonych w art. 12 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

12) nadzór nad realizacją Programów, o których mowa w art. 13 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

13) opracowywanie miesięcznych programów zajęć uczestników w Centrum Integracji Społecznej.

3. Kierownik odpowiada za właściwą realizację zadań przypisanych CIS oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo - rzeczowych.

4. Majątek CIS stanowi własność Miasta Grajewo.

5. Kierownik CIS na zasadach określonych w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym składa Radzie Miasta corocznie sprawozdania z działalności CIS, przedstawia efekty reintegracji zawodowej i społecznej, rozliczenie dotacji za rok poprzedni oraz preliminarz wydatków i przychodów na każdy rok związanych z wykonaniem usług wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór

§ 11. 1. Organem sprawującym nadzór dla CIS jest Burmistrz Miasta.

2. W ramach sprawowanego nadzoru Burmistrz Miasta jest w szczególności uprawniony do:

1) określenia kierunków działania CIS,

2) dokonywania oceny pracy Kierownika i działalności CIS,

3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na cele Statutowe CIS.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 12. CIS prowadzi gospodarkę finansową jako samorządowy zakład budżetowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

§ 13. Podstawą gospodarki finansowej CIS jest roczny plan finansowy, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych.

§ 14. 1. CIS pokrywa koszty związane z bieżącą działalnością z :

1) dotacji przyznanych z dochodów własnych miasta Grajewo zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz z ustawą o zatrudnieniu socjalnym,

2) wpływów z prowadzonej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym,

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

5) środków uzyskiwanych od osób fizycznych i prawnych,

6) środków Unii Europejskiej,

7) wpływów z innych źródeł.

2. Środki finansowe na działalność CIS przeznacza się na :

1) wypłatę uczestnikom zajęć w Centrum świadczeń integracyjnych, o których mowa w art. 15, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, o której mowa w art. 15a;

2) zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do działalności Centrum;

3) najem lokalu i remonty pomieszczeń użytkowanych przez Centrum;

4) podatki opłacane przez Centrum;

5) wynagrodzenia pracowników Centrum i pochodne od tych wynagrodzeń;

6) realizację reintegracji zawodowej i społecznej oraz niezbędną obsługę działalności Centrum w tym zakresie;

7) szkolenia pracowników Centrum związane z działalnością Centrum;

8) posiłki dla uczestników;

9) wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum;

10) inne wydatki związane z działalnością Centrum.

3. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej CIS stanowi plan przychodów i kosztów, zwany dalej planem finansowym.

4. CIS posiada odrębny rachunek bankowy.

5. Plan inwestycji i remontów dotyczących mienia użytkowanego przez CIS podlega uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta.

6. Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane są z dotacji celowych z budżetu Miasta oraz ze środków własnych CIS.

7. Kontrole prawidłowości rozliczeń samorządowego zakładu budżetowego z budżetem Miasta sprawuje Burmistrz Miasta.

§ 15. Czynności Kierownika powodujące zobowiązania finansowe wymagają kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 16. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe