Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/216/13 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Knyszyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 i 645) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 oraz poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228 oraz poz. 888) uchwala się co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Knyszyn stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIX/139/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Knyszyn (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 1134) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) w pkt. 1 litera c otrzymuje brzmienie:

odpady ulegające biodegradacji w okresie od 1 maja do 31 października- co 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia- co 4 tygodnie",

b) w pkt. 2 litera c otrzymuje brzmienie:

odpady ulegające biodegradacji w okresie od 1 maja do 31 października- co 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia- co 4 tygodnie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ciołko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe