Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/230/14 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318) i w związku z art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 54 ust. 3 i ust. 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908, poz.1544, z 2013 r. poz. 675) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk uchwalonym uchwałą Nr XXXI/233/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 16, poz. 313) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 14.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe