Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/138/14 Rady Gminy Klukowo

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami), art.8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w szczególności dla; 1/ dzieci do czasu podjęcia nauki, 2/ uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3/ osób i rodzin znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kostro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe