Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/315/14 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 110 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/130/04 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 27 poz. 394) zmienionego Uchwałą Nr XXIV/174/05 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 176, poz.2085), zmienionego Uchwałą Nr XXVII/135/08 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 279 poz. 2804), zmienionego Uchwałą Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2012), zmienionego Uchwałą Nr XXX/252/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1961) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 statutu dodaje się punkt 14) w brzmieniu:

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 z późn. zm.);";

2) po § 1 statutu dodaje się § 1a. w brzmieniu:

Innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.";

3) w § 6 punkt 8) statutu dodaje się lit. l) w brzmieniu:

realizacja zadań wynikających z ustawy o prawie energetycznym";

4) w § 6 punkt 10) statutu dodaje się lit. g) w brzmieniu:

organizowanie i świadczenie usług asystentury rodzinnej";

5) W § 15 statutu dodaje się punkty od i) do k) w brzmieniu:

wieloosobowe stanowisko do realizacji funduszu alimentacyjnego,

j) wieloosobowe stanowisko do realizacji dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,

k) stanowisko asystent rodziny".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej


Ryszard Rogalski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe