Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr 1 Starosty Grajewskiego

z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z dnia 12 lutego 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 193 poz. 1287), Starosta Grajewski informuje, że projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków zawierający: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków, kartotekę lokali i mapę ewidencyjną części jednostki ewidencyjnej Wąsosz, obejmujący 16 obrębów: Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędziorowo, Kudłaczewo, Łempice, Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Sulewo Kownaty, Sulewo Prusy, Szymany, Zalesie, Żebry, Ławsk, PGR Ławsk wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B w pokoju Nr 30 (II piętro) w okresie od 20.01.2014 r. do 07.02.2014 r. stał się z dniem 10 lutego 2014 roku operatem ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 24a ust.9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w w/w operacie ewidencji gruntów i budynków może w terminie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych Rozstrzygniecie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji.
Starosta Grajewski Jarosław Augustowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe