reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/212/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kucze Wielkie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm./ po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kucze Wielkie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Kucze Wielkie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/69/96 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Jedwabne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 25 lutego 2014 r.

STATUT SOŁECTWA KUCZE WIELKIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Mieszkańcy sołectwa Kucze Wielkie, zwanego dalej Sołectwem stanowią jego wspólnotę lokalną.

§ 2. Sołectwo Kucze Wielkie zwane dalej Sołectwem stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Jedwabne zwanej dalej Gminą dla wykonywania jej zadań.

§ 3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. Sołectwo działa na postawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.);

2) Statutu Gminy Jedwabne uchwalonego uchwałą Nr XXIX/164/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 roku, poz. 4176);

3) niniejszego Statutu.

§ 5. Teren działania Sołectwa obejmuje miejscowość sołecką.

II. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 6. Organami Sołectwa są:

1) zebranie wiejskie;

2) sołtys, którego działalność wspomaga zastępca sołtysa i rada sołecka.

§ 7. Kadencja sołtysa, zastępcy sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata począwszy od dnia wyborów.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.

3. Sołtys reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

§ 9. 1. Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne Sołectwa nie zastrzeżone ustawami i statutem Gminy na rzecz organów Gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów, a w szczególności:

1) współudział w wykonywaniu zadań Gminy w zakresie dotyczącym Sołectwa;

2) inicjatywa i organizowanie aktywności mieszkańców dla załatwiania miejscowych potrzeb w zakresie:

a) socjalno- bytowym, kulturalnym, zdrowotnym,

b) sportu, rekreacji i wypoczynku,

c) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

d) ochrony środowiska.

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

4) sprawowanie kontroli społecznej dotyczącej spraw publicznych o znaczeniu miejscowym;

5) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Jedwabnem zwanej dalej Radą w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa lub w innych sprawach, w jakich o taką opinię wystąpi Rada;

6) organizowanie przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych.

2. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej.

3. W zakresie zwykłego zarządu Sołectwo zarządza przyznanym mu mieniem Gminy, w tym:

1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;

2) zapewnia utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym.

4. Rada może określić wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku do dyspozycji Sołectwa.

§ 10. Zadania Sołectwa realizowane są poprzez:

1) podejmowanie uchwał przez zebranie wiejskie i wyrażanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa;

2) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa;

3) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;

4) współuczestnictwo w organizowaniu przez organy Gminy konsultacji z mieszkańcami.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie sołtysa, zastępcy sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków;

2) opiniowanie spraw istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców;

3) opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów uchwał Rady;

4) wnioskowanie do Rady o ujęcie zadań do planu społeczno - gospodarczego Gminy w zakresie dotyczącym Sołectwa;

5) podejmowanie uchwał należących do zakresu działania Sołectwa.

2. Uchwały na zebraniu zapadają zwykłą większością głosów.

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i § 26.

4. Uchwały, opinie, wnioski zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Jedwabnego zwanym dalej Burmistrzem w ciągu 7 dni.

5. Burmistrz jest zobowiązany ustosunkować się do podejmowanych przez organy sołeckie uchwał, wniosków i opinii w terminie 30 dni od daty zgłoszenia ich na piśmie.

§ 12. Zebranie wiejskie dokonuje oceny działalności sołtysa, zastępcy sołtysa i rady sołeckiej.

§ 13. 1. W zebraniu wiejskim biorą udział mieszkańcy Sołectwa stale zamieszkujący na jego terenie.

2. Zebranie wiejskie zwoływane jest z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

2) Burmistrza;

3) Rady.

3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb.

4. Termin i miejsce zebrania podaje sołtys do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, na co najmniej 3 dni przed zebraniem.

5. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać informację na czyj wniosek zebranie jest zwołane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania oraz proponowany porządek obrad. Projekt porządku obrad powinien być uzgodniony z radą sołecką.

6. Dla zachowania ważności zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

7. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum określonego w ust. 6, zebranie wiejskie przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, tego samego dnia, po upływie 30 minut od wyznaczonego czasu zwołania zebrania.

§ 14. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub w razie jego nieobecności lub niemożności wykonywania obowiązków, zastępca.

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

§ 15. 1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę i miejsce odbywania się zebrania;

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności;

3) wybór przewodniczącego zebrania;

4) nazwiska zaproszonych na zebranie osób z podaniem funkcji przez nich pełnionych;

5) zatwierdzony porządek obrad;

6) sformułowanie zgłaszanych i uchwalanych wniosków,

7) przyjęte na zebraniu uchwały, opinie;

8) podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego i protokolanta.

2. Po odbyciu zebrania wiejskiego protokół powinien być dostarczony Burmistrzowi w terminie 7 dni.

IV. SOŁTYS I RADA SOŁECKA

§ 16. 1. Do kompetencji i obowiązków sołtysa należy:

1) reprezentowanie Sołectwa w sprawach publicznych;

2) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

3) pełnienie funkcji gospodarza Sołectwa załatwiającego jego codzienne sprawy;

4) przekazywanie Burmistrzowi uchwał i opinii zebrania wiejskiego;

5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa, jego mieszkańców i podejmowanie interwencji w tym zakresie;

6) wykonywanie innych zadań z mocy odrębnych przepisów, między innymi z zakresu obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków;

7) zwoływanie posiedzeń zebrania wiejskiego i rady sołeckiej;

8) składanie sprawozdań ze swojej działalności przed zebraniem wiejskim;

9) udział w sesjach Rady;

10) uczestnictwo w naradach zwoływanych okresowo przez Burmistrza.

2. W czasie nieobecności sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem bądź innymi okolicznościami, wskutek których nie wykonuje on funkcji, obowiązki sołtysa przejmuje zastępca sołtysa.

§ 17. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką.

2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

3. Rada sołecka składa się z 3 członków, w tym sołtysa jako przewodniczącego, zastępcy sołtysa i członka.

§ 18. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) współudział w przygotowaniu zebrań wiejskich i sporządzeniu projektów uchwał, opinii, wniosków;

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego i kontrola ich wykonania;

3) inicjowanie czynów społecznych;

4) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych.

V. TRYB WYBORU SOŁTYSA, ZASTĘPCY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 19. Wybory sołtysa, zastępcy sołtysa i rady sołeckiej zarządza Rada w ten sposób, aby mogły się one odbyć nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od daty upływu kadencji.

§ 20. 1. Zebranie wiejskie, które ma dokonać wyboru sołtysa, zastępcy sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmistrz ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Dla zachowania ważności wyborów niezbędna jest obecność co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum określonego w ust. 2, wybory przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, tego samego dnia, po upływie 30 minut od wyznaczonego czasu zwołania zebrania.

4. Prawo do głosowania mają mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na jego terenie, uprawnieni do głosowania, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Wyborczy, stosowanymi odpowiednio w zakresie dotyczącym wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

§ 21. 1. Wyborów sołtysa, zastępcy sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybranych w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania, która wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.

3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania tajnego;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) ogłoszenie wyników wyborów;

5) sporządzenie i podpisanie protokołów o wynikach wyborów.

§ 22. 1. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których może zgłosić każdy mieszkaniec Sołectwa uczestniczący w zebraniu i posiadający prawo wyborcze.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory zastępcy sołtysa, w trzeciej członka rady sołeckiej.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

4. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

5. Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania, które winny być ostemplowane pieczęcią Rady wraz z wpisanymi w porządku alfabetycznym nazwiskami kandydatów.

6. Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie przedartych,

2) innych niż ustalone w ust. 5,

3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 23. 1. Za wybranych: sołtysa, zastępcę sołtysa i członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów głosowanie zostaje powtórzone z tym, że w wyborach biorą udział wszyscy kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

3. Jeżeli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas przeprowadza się nowe wybory łącznie ze zgłoszeniem nowych kandydatów.

§ 24. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów komisja przekazuje przewodniczącemu zebrania.

§ 25. 1. Sołtys, zastępca sołtysa i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania, dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska lub utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do zebrania wiejskiego również Burmistrz.

3. Wniosek o odwołanie sołtysa, zastępcy sołtysa lub członka rady sołeckiej winien być rozpatrzony na następnym zebraniu wiejskim zwołanym przez Burmistrza w terminie do 1 miesiąca.

4. Zwołanie zebrania wiejskiego następuje w trybie przewidzianym dla wyborów sołtysa, zastępcy sołtysa i rady sołeckiej.

§ 26. Uchwała o odwołaniu podejmowana jest w głosowaniu tajnym.

§ 27. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji sołtysa, zastępcy sołtysa lub wszystkich członków rady sołeckiej, Rada w terminie do 1 miesiąca od daty odwołania lub rezygnacji sołtysa, zastępcy sołtysa lub wszystkich członków rady sołeckiej zarządza ponowne wybory.

2. Wybory odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie.

3. Wybory uzupełniające do rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa, informując o tym Burmistrza.

§ 28. 1. Każdy mieszkaniec Sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni od dnia wyborów wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia Statutu.

2. Protest rozpatruje Rada w ciągu 30 dni od daty jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuceniu protestu lub unieważnieniu wyborów.

3. W przypadku unieważnienia wyborów Burmistrz zarządza w ciągu 1 miesiąca od daty unieważnienia ponowne wybory na zasadach określonych w Statucie.

VI. NADZÓR NAD ORGANAMI SOŁECTWA

§ 29. 1. Rada kontroluje działalność organów Sołectwa poprzez Komisję Rewizyjną.

2. Kontrolę nad działalnością finansową sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 30. 1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem przez Burmistrza.

2. Burmistrz może uchylić uchwały zebrania wiejskiego, gdy są one sprzeczne z obowiązującym prawem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31. Zmiany Statutu wprowadza się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Łabędź

ekspertka BCC ds. prawa pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz własności intelektualnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama