| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/151/14 Rady Gminy Klukowo

z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Klukowo

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r poz.594, zm. poz.645,poz.1318) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1,Nr 213,poz.1650,Nr 219,poz.1706,z 2011 r. Nr 149,poz.887,Nr 205,poz.1206,z 2012r, poz. 908, poz. 1544,poz. 675) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się:

1) regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Klukowo w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/151/14
Rady Gminy Klukowo
z dnia 4 marca 2014 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KLUKOWO

Dział I.
Przepisy wstępne

§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674 z póź. zm.);

1) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257);

2) szkole - rozumie się przez to publiczne szkoły i szkoły wszystkich typów i rodzajów, wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm.), dla których gmina Klukowo jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy;

3) wójcie - rozumie się Wójta Gminy Klukowo.

§ 2. 1. Regulamin określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat;

b) motywacyjnego;

c) funkcyjnego;

d) za warunki pracy;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3) Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Dział II.
Dodatek za wysługę lat

§ 3. 1. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 33 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku,

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

Dział III.
Dodatek motywacyjny

§ 5. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom, stosownie do stopnia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 6.

§ 6. 1. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach lub olimpiadach przedmiotowych co najmniej na szczeblu powiatu;

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia wychowawczego;

d) w przypadku dyrektora szkoły - przyrost wiedzy i umiejętności uczniów szkoły w danym etapie kształcenia.

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;

b) podnoszenie umiejętności zawodowych;

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły;

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć o których mowa w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych;

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

d) prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko prowadzone według odrębnego programu nauczania opracowanego przez wychowawcę.

§ 7. 1. W ramach środków planowanych w budżetach szkół i placówek, ustala się odpis na dodatki motywacyjne, w wysokości 5 % środków na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.

2. Kwota dodatku motywacyjnego stanowi procentowy wskaźnik wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określonego w rozporządzeniu, nie więcej jednak niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 6 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.

Dział IV.
Dodatek funkcyjny

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze dyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości;

1) W szkołach podstawowych

· dyrektorowi szkoły liczącej do 80 uczniów od 500 zł. do 800 zł.

· dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 80 do 120 uczniów od 600 zł. do 1000 zł.

· dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 120 uczniów od 800 zł. do 1500 zł.

2) W gimnazjach

· dyrektorowi szkoły liczącej do 120 uczniów od 600 zł. do 1000 zł.

· dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 120 do 160 uczniów od 800 zł. do 1500 zł.

· dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 160 uczniów od 1000 zł. do 1800 zł.

2. Dodatek funkcyjny z pozostałych tytułów, wymienionych w rozporządzeniu przyznaje się w wysokości:

1) opiekunowi stażu - 35 zł.

2) wychowawcy klasy - 60 zł.

3. Dodatek funkcyjny dla osób, o których mowa w ust. 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego o którym mowa w ust. 1 należy uwzględnić:

1) wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów;

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska;

3) warunki organizacyjne placówki;

4) wyniki pracy szkoły oraz warunki środowiskowe i społeczne.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół oraz osób wymienionych w ust. 3 przyznaje Wójt, a dla uprawnionych nauczycieli dyrektor szkoły.

§ 9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia.

Dział V.
Dodatek za warunki pracy

§ 10. 1. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę w warunkach określonych szczegółowo w § 8 i § 9 rozporządzenia.

§ 11. 1. Maksymalna wysokość dodatku za warunki pracy wynosi 50 zł.

2. Dodatek za warunki pracy ustala się w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora Wójt.

§ 12. 1. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowiązków pracowniczych, z którymi dodatek jest związany, a jeżeli powierzenie obowiązków pracowniczych nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia.

Dział VI.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

§ 13. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy (art. 35 ust. 3 KN).

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych i godzinach doraźnych zastępstw odbywa się w takich warunkach, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw przez nauczyciela.

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pracy przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

6. Nauczycielowi realizującemu dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zlecone przez dyrektora przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.

7. Wynagrodzenie nauczycieli za dni wolne od zajęć dydaktycznych w związku z art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela obliczane jest zgodnie z przepisami dotyczącymi pracowników pozostających w gotowości do pracy.

Dział VII.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 14. 1. Nauczycielowi, mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Do grona osób, na które przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zalicza się mieszkających wspólnie z nauczycielem:

1) małżonka;

2) dzieci pozostające na utrzymaniu nauczyciela do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia

3) rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela.

3. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 30 zł.,

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 40 zł.,

3) przy trzech osobach w rodzinie - 50 zł.,

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 60 zł.

§ 15. 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w § 14. ust.3. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę który będzie im ten dodatek wypłacał.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje na wniosek nauczyciela a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1 na ich wspólny wniosek.

3. O zmianie liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela należy powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektorzy szkół Wójta Gminy w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt;

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej. W przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który zawarta była umowa;

4) przebywania na urlopie wychowawczym.

Dział VIII.
Przepisy końcowe

§ 16. Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym czasie, na wniosek jednej ze stron, w trybie określonym przy jego ustalaniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »