Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/232/2014 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 7 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594, poz.1318) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 211.145 zł z tego:

1) Zadania własne : 211.145 zł

a) 750, rozdział 75075 § 2007 34.266 zł

b) 756, rozdział 75615 § 0310 20.000 zł

c) 758, rozdział 75801 § 2920 62.430 zł

d) 900, rozdział 90002 § 2460 44.649 zł

e) 926, rozdział 92695 § 6297 49.800 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.657 zł z tego:

1) Zadania własne : 17.657zł

a) 630, rozdział 63095 § 6297 1.557 zł

b) 852, rozdział 85295 § 2030 16.100 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 301.035 zł z tego:

1) Zadania własne : 301.035 zł

a) 600, rozdział 60016 § 4270 12.566 zł

b) 630, rozdział 63095 § 6059 13.333 zł

c) 750, rozdział 75023 § 4480 20.000 zł

d) 750, rozdział 75075 § 2319 3.550 zł

e) 900, rozdział 90002 § 4300 55.895 zł

f) 926, rozdział 92695 § 4300 500 zł

g) 926, rozdział 92695 § 6057 49.800 zł

h) 926, rozdział 92695 § 6059 145.391 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 107.547 zł z tego:

1) Zadania własne : 107.547 zł

a) 630, rozdział 63095 § 6057 1.557 zł

b) 801, rozdział 80103 § 4010 69.390 zł

c) 801, rozdział 80103 § 4110 20.000 zł

d) 852, rozdział 85295 § 3110 16.100 zł

e) 926, rozdział 92695 § 4210 500 zł

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zadania inwestycyjne w 2014roku określa załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2014 roku według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 25.245.636 zł. w tym bieżące -14.275.445 zł majątkowe-10.970.191 zł.

2) Plan wydatków ogółem 27.931.764 zł w tym bieżące -13.546.793 zł majątkowe -14.384.971 zł.

§ 10. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.686.128 zł. Żródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.686.128zł.

§ 11. Na spłatę w 2014 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872zł przeznacza się wolne środki w kwocie 300.000zł oraz kredyt w kwocie 113.872zł.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10.920.191 zł

2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 2.686.128 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 113.872zł

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 12 niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/232/2014
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 7 marca 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 193.488 zł z następujących tytułów:

- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.311.35.2014. BŁ z dnia18 lutego 2014roku dokonano korekty dotacji z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 - zmniejszono dotacje w rozdziale 85295 o kwotę 16.100zł

- na podstawie decyzji Ministra Finansów pismo ST2/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014roku zwiększono subwencje oświatową o kwotę 62.430zł. Wydatki oświatowe na 2014rok zostały zabezpieczone środkami własnymi gminy wobec powyższego zwiększone dochody z subwencji przeznaczone zostały na zabezpieczenie innych zadań niezbędnych do realizacji przez gminę w 2014roku

- na podstawie informacji otrzymanej z WFOŚ i GW w Białymstoku (pismo nr WF/339/14/ZFK-MF/4104/0023/14) Gminie przyznana została dotacja w kwocie 44.649zł na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze. Całość zadania oszacowano na kwotę 55.895zł. z własnych środków gmina dołoży 11.246zł.

Zwiększono dochody i wydatki własne z tytułu podatku od nieruchomości gminnych o 20.000zł

Wprowadzono po stronie dochodów kwotę 34.266zł są to środki z unii europejskiej na refundacje wydatków na zadanie bieżące pod nazwą "Wirtualna panorama gminy Siemiatycze", sfinansowane w ubiegłym roku środkami własnymi gminy.

Zmniejszono o kwotę 1.557zł dochody - udział środków z unii europejskiej, jednocześnie zwiększono wydatki własne o kwotę 13.333zł na zadanie dotyczące budowy parku linowego w Wólce Nadbużnej w związku z budową podjazdu i ścieżek dla osób niepełnosprawnych.

Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z unii europejskiej:

- siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny, szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi na ogólna wartość 99.008zł w tym środki budżetu unii - 24.900zl

- Siłownia zewnętrzna " W zdrowym ciele zdrowy duch" szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna na ogólna wartość 96.183zł w tym środki budżetu unii - 24.900zl

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.686.128 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.686.128zł.

Na spłatę w 2014 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki w kwocie 300.000zł oraz kredyt w wysokości 113.872zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/232/2014
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 7 marca 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/232/2014
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 7 marca 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/232/2014
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 7 marca 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe