Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX VI/142/14 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r., poz. 379) oraz art. 11 ust 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642, poz. 908, z 2013r. poz. 829) Rada Gminy Grodzisk uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/133/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku skreśla się§3 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodzisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Dariusz Stępkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe