Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/196/14 Rady Miasta Kolno

z dnia 11 kwietnia 2014r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno oraz upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 90f i 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827 i poz. 1317, z 2014 r. poz. 7, poz. 290) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kolno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/131/05 Rady Miasta Kolno z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 57, poz. 761).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach


Załącznik do uchwały Nr XXXIII/196/14
Rady Miasta Kolno
z dnia 11 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA KOLNO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kolno, zwany dalej "Regulaminem" określa formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mowa jest o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy,

3) szkole - rozumie się przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy,

4) kolegium - rozumie się przez to publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy,

5) ośrodku - rozumie się przez to publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy,

6) dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do których uczęszcza uczeń,

7) wnioskodawcy - rozumie się przez to, podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy.

8) MOPS - rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

§ 3. Zadanie polegające na przyznawaniu stypendiów i zasiłków szkolnych finansowane jest na zasadach określonych w art. 90r ustawy.

Rozdział 2.
Formy stypendium szkolnego

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, multimedialnych programów edukacyjnych, słowników, instrumentów muzycznych, okularów korygujących wzrok i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności kosztów zakwaterowania, przejazdu;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1, 2, 3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.

2. Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

3. Stypendium udzielone w formach określonych w ust. 1 pkt 1-3 realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy i zaakceptowanych przez upoważnionego pracownika MOPS.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 5. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2) wniosek dyrektora.

2. Stypendium szkolne może być przyznawane również z urzędu.

§ 6. 1. O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:

1) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

2) jego miejscem zamieszkania jest Miasto Kolno.

§ 7. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie stosownego wniosku w MOPS.

§ 8. MOPS może określić wzór wniosku o przyznanie stypendium zawierający dane określone w art. 90n ust. 4 ustawy.

§ 9. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Dokumenty powinny potwierdzać dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu uzyskany w miesiącu złożenia wniosku.

2. W sytuacji gdy MOPS posiada informacje na temat dochodu na osobę w rodzinie ucznia, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku, nie ma konieczności dołączania dokumentów, o których mowa w ust. 1 - dochód ustala się w oparciu o dane będące w posiadaniu MOPS.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 11. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456) i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 12. 1. Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady:

Kategoria stypendium

Miesięczny dochód
na osobę w rodzinie

Maksymalna miesięczna wysokość stypendium szkolnego


I


do 250

200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1456)


II

powyżej 250 - do kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182
z późn. zm.)

150 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1456)

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

3. Stypendium szkolne wypłacane jest w formach, o których mowa w § 4, miesięcznie lub jednorazowo w terminach:

1) do dnia 31 grudnia - za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku,

2) do dnia 30 czerwca - za okres od stycznia do czerwca danego roku.

4. Jeżeli forma stypendium tego wymaga, może ono być realizowane w okresach innych niż miesięczne.

§ 13. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 regulaminu, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne po przedstawieniu przez wnioskodawcę rachunku wystawionego przez prowadzącego zajęcia.

§ 14. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 regulaminu realizowana jest poprzez dokonanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z dokonanym zakupem, na podstawie faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę oraz innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki.

§ 15. Dopuszcza się zwrot kosztów poniesionych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego (zakup podręczników szkolnych i pomocy naukowych) na podstawie faktur wystawionych w lipcu i sierpniu danego roku.

§ 16. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje upoważniony przez Burmistrza Miasta Kolno Kierownik MOPS.

§ 17. W decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego ustala się formę jego realizacji oraz sposób płatności.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 18. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2) wniosek dyrektora.

2. Zasiłek szkolny może być przyznawany również z urzędu.

§ 19. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Przez zdarzenie losowe rozumie się w szczególności:

1) pożar lub zalanie mieszkania,

2) nagłą chorobę w rodzinie ucznia,

3) śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

4) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

5) kradzież w mieszkaniu ucznia,

6) inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

§ 20. 1. O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia poniższe warunki:

1) w rodzinie zaistniało zdarzenie, o którym mowa w § 19 ust. 2,

2) jego miejscem zamieszkania jest miasto Kolno.

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać załączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar).

3. Wniosek należy składać w MOPS.

4. MOPS może określić wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.

§ 21. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 22. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 23. 1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456).

2. Wysokość zasiłku w danym roku szkolnym ustala Kierownik MOPS w zależności od kwoty środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa.

§ 24. 1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego podejmuje upoważniony przez Burmistrza Miasta Kolno Kierownik MOPS.

2. W decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego ustala się formę jego realizacji oraz sposób płatności.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 25. 1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli:

1) przerwał naukę w szkole,

2) został skreślony z listy uczniów,

3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. O wystąpieniu faktów powodujących zaprzestanie spełniania kryteriów określonych w ust. 1, rodzic (prawny opiekun), pełnoletni uczeń lub dyrektor niezwłocznie informuje organ wydający decyzję.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe