Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/467/14 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 30 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w podziale Gminy Łapy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 § 2 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014r. poz. 179 i poz. 180) na wniosek Burmistrza Łap, Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/452/2014 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Łapy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1584) dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1 pkt. 6 skreśla się lit. j

2. w § 1 dodaje się pkt. 10, który otrzymuje następujące brzmienie:

w obwodzie głosowania nr 9 skreśla się ulice:

a) Bukowa,

b) Dębowa,

c) Grabowa,

d) Jaworowa,

e) Jesionowa,

f) Klonowa,

g) Nowa,

h) Świerkowa,

i) Topolowa.".

3. W załączniku nr 1 do uchwały w obwodzie głosowania nr 10 skreśla się ulice: Górna i Handlowa.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

2. Zobowiązuje się Burmistrza Łap do doręczenia egzemplarza niniejszej uchwały Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 3. Wykaz stałych obwodów głosowania w Gminie Łapy uwzględniający zmiany, o których mowa w §1 stanowi załącznik do uchwały.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach.


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/467/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/467/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30.04.2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe