Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 254/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 9 stycznia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXVI/262/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Narew
Nr XXXVI/262/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z: zapisami zawartymi w § 3 ww. Uchwały, zgodnie z którym "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2014 r.", co prowadzi do naruszenia art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami tworzenia prawa, wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności z zasadą ochrony zaufania do państwa i prawa oraz zasadą niedziałania prawa wstecz,

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 3 Uchwały
Nr XXXVI/262/13 w zakresie słów: "z mocą od 1 stycznia 2014 r.".

U z a s a d n i e n i e Rada Gminy Narew podjęła Uchwałę Nr XXXVI/262/13 w dniu 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. stwierdziło co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w § 3 ww. Uchwały, zgodnie z którym "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2014 r.". Uchylenie uchwały przewidującej zwolnienia podatkowe jest działaniem na niekorzyść podatnika. Nadanie takiej uchwale wstecznej mocy obowiązującej narusza art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami tworzenia prawa, wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności z zasadą ochrony zaufania do państwa i prawa oraz zasadą niedziałania prawa wstecz. Na konieczność respektowania tych zasad w procesie prawotwórczym wielokrotnie wskazywał Trybunał Konstytucyjny (np. wyroki z: 15 lipca 1996 r., K 5/96, 25 listopada 1997 r., K 26/97, 3 czerwca 2008 r., K 42/07, 20 stycznia 2009 r., P 40/07 oraz z: 17 grudnia 1997 r., K 22/96, 15 września 1998 r., K 10/98, 8 marca 2005 r., K 27/03). Podobny pogląd wyraził NSA w wyroku z dn. 2 października 2002 r. (sygn. akt I SA/Wr 1799/02). Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe