Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/185/2014 Rady Gminy Krypno

z dnia 12 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zmianami), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 13.028.186zł, w tym: dochody bieżące 12.640.258zł dochody majątkowe 387.928zł

2. Plan wydatków ogółem 12.875.752zł w tym: wydatki bieżące 11.136.582zł wydatki majątkowe 1.739.170zł

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


Barbara Maria Karpińska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/185/2014
Rady Gminy Krypno
z dnia 12 maja 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/185/2014
Rady Gminy Krypno
z dnia 12 maja 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/185/2014
Rady Gminy Krypno
z dnia 12 maja 2014 r.

Objaśnienia :

Plan dochodów:

DZ. 801- zwiększenie planu dochodów- wpływ środków finansowych od ubezpieczyciela na poprawę bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.

DZ. 853- zwiększenie dotacji z POKL na kontynuację projektu p.n. "JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Krypno"

Plan wydatków:

DZ. 801 - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie oraz na realizację projektu ze środków POKL pn. . "JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Krypno"

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe