Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/213/2014 Rady Gminy Przerośl

z dnia 16 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.885, poz. 938, poz. 1646) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 11.187.920,12zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10.591.866,12zł,

- dochody majątkowe w kwocie 596.054,00zł.

2) Plan wydatków ogółem - 11.850.593,00zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10.033.988,00zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1.816.605,00zł.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 662.672,88zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 586.268,00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 76.404,88zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.407.348,00zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 744.675,12zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limity na:

1) zobowiązania z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000zł

2) zobowiązania z tytułu planowanych emisji obligacji komunalnych w wysokości 700.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

3) zobowiązania z tytułu planowanej pożyczki w wysokości 586.268,00zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 8. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/213/2014
Rady Gminy Przerośl
z dnia 16 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/213/2014
Rady Gminy Przerośl
z dnia 16 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/213/2014
Rady Gminy Przerośl
z dnia 16 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/213/2014
Rady Gminy Przerośl
z dnia 16 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/213/2014
Rady Gminy Przerośl
z dnia 16 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/213/2014
Rady Gminy Przerośl
z dnia 16 maja 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe