Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 152/2014 Wójta Gminy Korycin

z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowią załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 16 942 545,88 zł.

1) bieżące - 10 510 187,88 zł

2) majątkowe - 6 432 358,00 zł.

2. wydatki - 16 640 953,88 zł.

1) bieżące - 10 282 487,24 zł

2) majątkowe - 6 358 466,64 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 maja 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 152/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 maja 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 152/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 maja 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 540,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o udzieleniu dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 500,00 zł

- w dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" dokonuje się zmiany planu wydatków w związku z otrzymaniem informacji o udzieleniu dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 3 540,00 zł; W dziale tym dokonuje się także przesunięcia planu wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 64,00 zł

- w dziale 926 - "Kultura fizyczna" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 2 601,00 zł

WÓJT


Mirosław Lech

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe