Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/206/2014 Rady Gminy Sokoły

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi - 16.922.484,28 zł, z czego:

a) bieżące - 15.685.653,28 zł,

b) majątkowe - 1.236.831 zł;

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi - 16.526.484,28 zł, z czego:

a) bieżące - 14.247.215,28 zł,

b) majątkowe - 2.279.269 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r. do uchwały budżetowej Nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2013 roku. Stanowi on załącznik Nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/206/2014
Rady Gminy Sokoły
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/206/2014
Rady Gminy Sokoły
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/206/2014
Rady Gminy Sokoły
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/206/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

Na podstawie decyzji Ministra Finansów została zmniejszona część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2014 rok o kwotę 3.339 zł.

W związku z aktualizacją wniosków o dofinansowanie zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.051.548 zł, przeznaczonych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w Czajkach oraz budowa wiaty, przyłącza kanalizacyjnego, utwardzenie terenu i montaż prasy do odwadniania osadu z urządzeniami towarzyszącymi na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołach", oraz na finansowanie zadania inwestycyjnego pn." Ulica we wsi Kruszewo Wypychy".

Decyzją Wojewody Podlaskiego przyznana została dotacja na wprowadzenie Karty Dużej Rodziny w ramach programu wspierania rodzin wielodzietnych. Wprowadzona ona jest na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 600 z przeznaczeniem na pozostałe odsetki. Zmiana konieczna jest ze względu na realizację zadań zleconych wynikających z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567). Środki przeznaczone będą na wypłatę odsetek ustawowych, które przysługują do dnia wejścia w życie ustawy. Wysokość odsetek zostanie określona w oparciu o przepisy prawa cywilnego. Wypłata zasiłku nastąpi w myśl ustawy wraz z odsetkami. Wypłata odsetek jest uzależniona od ustalenia uprawnień do zasiłku dla opiekuna za okres od 01.07.2013 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy tj. 14 maja 2014 r.

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem dotyczącymi remontów dróg gminnych zostały zwiększone środki na ten cel.

W wyniku złożonej korekty sprawozdania Rb - PDP za lata 2011 i 2012 po kontroli RIO należało zaplanować zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Ogółem zmniejsza się dochody o 1.032.688,79 zł i wynoszą one 16.922.484,28 zł, w tym dochody bieżące 15.685.653,28 zł i majątkowe 1.236.831 zł.

Zmniejszeniu ogólnemu o kwotę 1.032.688,79 zł ulegają również wydatki, które po dokonanych zmianach wynoszą 16.526.484,28 zł, w tym wydatki bieżące 14.247.215,28 zł i majątkowe 2.279.269 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe