Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 14 lipca 2014r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miasta Zambrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.182 i art.183 oraz art.193 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190 z 2011 r. Nr 34, poz.172) w związku z art.16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399), Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Rady Miasta Zambrów.

1.

Rada Miasta Zambrów uchwałą Nr 209/XXXIX/14 z dnia 1 lipca 2014 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Krzysztofa Sobuty w okręgu wyborczym Nr 3 z listy wyborczej Nr 11 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem, w związku z art. 190 ust. 1 pkt.2 ustawy.

2.

W związku z tym, że data wyborów uzupełniających przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się i mandat radnego pozostaje nieobsadzony.

3.

Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie okręgu wyborczego Nr 3 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów.

Komisarz Wyborczy


Jan Leszczewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe