Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 189/VI/14 Wójta Gminy Zambrów

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie § 11 uchwały Nr 155/XX/13 Rady Gminy Zambrów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 369 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz.379) Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmienić plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienić plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 23.774.128,59 zł, w tym dochody:

a) majątkowe - 1.365.186,00 zł,

b) bieżące - 22.408.942,59 zł;

2) plan wydatków ogółem - 28.369.570,00 zł, w tym wydatki:

a) majątkowe - 9.685.465,00 zł,

b) bieżące - 19.019.963,59 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 189/VI/14
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Plan dochodów na 2014 r.

Rodzaj zadania: Własne

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem:

19 450 572,00

0,00

0,00

19 450 572,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

591 355,00

0,00

0,00

591 355,00

majątkowe

majątkowe razem:

1 365 186,00

0,00

0,00

1 365 186,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 005 486,00

0,00

0,00

1 005 486,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

2 406 388,00

0,00

1 305,59

2 407 693,59

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

51 088,00

0,00

1 305,59

52 393,59

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

51 088,00

0,00

1 305,59

52 393,59

bieżące razem:

2 957 065,00

0,00

1 305,59

2 958 370,59

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

23 772 823,00

0,00

1 305,59

23 774 128,59

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 596 841,00

0,00

0,00

1 596 841,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/VI/14
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Plan wydatków na 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

2282000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2282000

2282000

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

2282000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2282000

2282000

0

0

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

23455058

16048893

13968251

7377747

6590504

304000

1088935

681707

0

6000

7406165

7406165

2165486

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

23455058

16048893

13968251

7377747

6590504

304000

1088935

681707

0

6000

7406165

7406165

2165486

0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

2406388

2406388

112188

99300

12888

0

2294200

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1305,59

1305,59

1305,59

0

1305,59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

2407693,59

2407693,59

113493,59

99300

14193,59

0

2294200

0

0

0

0

0

0

0

85295

Pozostała działalność

przed zmianą

51088

51088

1488

0

1488

0

49600

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1305,59

1305,59

1305,59

0

1305,59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

52393,59

52393,59

2793,59

0

2793,59

0

49600

0

0

0

0

0

0

0

4210

przed zmianą

1488

1488

1488

0

1488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1305,59

1305,59

1305,59

0

1305,59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

2793,59

2793,59

2793,59

0

2793,59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

2957065

2957065

645185

186863

458322

0

2311880

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1305,59

1305,59

1305,59

0

1305,59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

2958370,59

2958370,59

646490,59

186863

459627,59

0

2311880

0

0

0

0

0

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe