Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/352/14 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 16 lipca 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6 m, art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593), Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Mońki:

a) dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 znak NZ do niniejszej uchwały,

b) dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik Nr 2 znak NN do niniejszej uchwały,

c) dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne załącznik Nr 3 znak NM do niniejszej uchwały.

2. Załączniki zawierają pouczenie dotyczące sposobu wypełniania deklaracji oraz, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

§ 2. 1. Deklaracja, której wzór określa § 1 do uchwały przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 6 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza w wyniku której powstają odpady komunalne są zobowiązani do złożenia deklaracji, według wzoru określonego w § 1.

§ 3. 1. Deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Mońkach w terminie 14 dni w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę wysokości opłaty.

2. Wypełnienie deklaracji następuje komputerowo lub ręcznie.

§ 4. 1. Złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wzoru określonego uchwałą o której mowa w § 7 zachowują moc do czasu złożenia nowych deklaracji na wzorze określonym niniejszą uchwałą.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których obowiązuje metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Właściciele nieruchomości w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należytej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację o której mowa w § 1 uchwały, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 5. W przypadku złożenia deklaracji elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dokument przekazać:

1) w formacie elektronicznym XML;

2) z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej "e-PUAP";

3) opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy certyfikatu.

§ 6. Ustala się obowiązek dołączenia następujących dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania;

2) oświadczenie o członkach rodziny pozostających poza miejscem zamieszkania;

3) dokument potwierdzający fakt zaistniałych zmian pod względem ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość - kopię aktu urodzenia, kopię aktu zgonu.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/251/2013 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 2039).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/352/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/352/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/352/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/352/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/352/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/352/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/352/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/352/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/352/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/352/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe