Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/240/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkola prowadzone przez Gminę Dąbrowa Białostocka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Samorządowe Przedszkola prowadzone przez Gminę Dąbrowa Białostocka zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych przepisach w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 realizowane są w przedszkolu w czasie ustalonym przez Dyrektora Przedszkola.

§ 2. 1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Wysokość opłaty podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

3. Stawkę, o której mowa w ust. 1 nalicza się za każdą zadeklarowaną przez rodziców godzinę pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godzinach pracy przedszkola.

4. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola ustalana jest jako iloczyn stawki, o której mowa w ust. 1, zadeklarowanej przez rodziców dziecka dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu.

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka opłata, o której mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu o 50 % w przypadku, gdy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. rodziny zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, w tym rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka składającej się z rodziców/rodzica posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica - bez ograniczenia wieku.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkolne podmioty.

7. Odpłatność za wyżywienie ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej.

8. Zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 i ich dzienny wymiar deklarowany przez rodziców, a także zasady obliczania, przyjmowania i zwrotu opłaty za przedmiotowe świadczenia określi umowa cywilno - prawna zawierana pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami.

9. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 4 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień absencji w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 268, poz. 3199).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe