Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/241/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Dąbrowie Białostockiej oraz nadania Statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), art. 12 ust 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. 379) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2014 r. tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Żłobek Miejski w Dąbrowie Białostockiej, zwaną dalej "Żłobkiem".

§ 2. Żłobkowi nadaje się Statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm).

2. Obsługę finansowo - księgową zapewnia Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.

§ 4. 1. Żłobek korzysta nieodpłatnie z wydzielonych pomieszczeń i terenu Samorządowego Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej.

2. Żłobek wyposaża się w mienie ruchome, które znajduje się w posiadaniu Samorządowego Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej w związku z funkcjonowaniem w nim do 31 sierpnia 2014 r. oddziałów żłobkowych i zostanie przekazane Żłobkowi.

§ 5. Pracownicy Samorządowego Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej pracujący na oddziale żłobkowym z dniem 1 września 2014 r. stają się pracownikami Żłobka w trybie i na zasadach określonych w art. 231ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/241/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 22 lipca 2014 r.

Statut Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej

Rozdział 1.
Podstawa prawna działania

§ 1. Żłobek Miejski w Dąbrowie Białostockiej działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

5) niniejszego Statutu;

6) innych przepisów dotyczących działania żłobków oraz samorządowych jednostek budżetowych.

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Żłobek Miejski w Dąbrowie Białostockiej zwany dalej "Żłobkiem" jest żłobkiem publicznym.

2. Siedziba Żłobka znajduje się w Dąbrowie Białostockiej, ul. Szkolna 8.

3. Terenem, na którym Żłobek realizuje swoje zadania jest Gmina Dąbrowa Białostocka.

4. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Dąbrowa Białostocka.

5. Żłobek działa w formie jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa Białostocka.

6. Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Burmistrz Dąbrowy Białostockiej.

7. Ustalona nazwa używana przez Żłobek brzmi: Żłobek Miejski w Dąbrowie Białostockiej.

Rozdział 3.
Cele i zadania Żłobka

§ 3. 1. Żłobek jest powołany do sprawowania funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, w uzasadnionych przypadkach do lat 4.

2. Do zadań Żłobka należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zapewnienie wyżywienia uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe;

3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

4) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowaczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka oraz jego wrodzonego potencjału;

5) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu poznania potrzeb rozwojowych dzieci i okazania pomocy w działaniach wychowawczych, sprawowanie funkcji doradczej i wspierającej działania rodziny;

6) rozwijanie samodzielności dzieci oraz umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;

7) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;

8) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

9) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci.

3. Żłobek sprawuje opiekę nad dzieckiem dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejącyh warunków lokalowych. Zadania Żłobka w zakresie działalności wychowawczej:

1) współpraca z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka w przygotowaniu go do pobytu w przedszkolu;

2) rozwija w dziecku pozytywny obraz własnej osoby poprzez poznawanie i wyrażanie własnych uczuć, dostrzeganie swoich problemów i możliwości;

3) rozwija wrażliwość estetyczną i twórczą.

4. Żłobek wspomaga indywidualny rozwój dziecka w oparciu o:

1) diagnozę podagogiczną opartą na obserwacji rzeczywistych zachowań i postępów dziecka;

2) przekładanie zadań programowych na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci z uwzględnieniem wyników indywidualnej diagnozy.

5. Żłobek pełni funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do pobytu w przedszkolu, a w szczególności:

1) informuje na bieżąco o postępach dziecka;

2) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi kierunki i zakres zadań realizowanych w Żłobku.

Rozdział 4.
Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ 4. 1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.

2. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz w oparciu o ich rozwój psychofizyczny.

3. Liczba dzieci w grupie dostosowana jest do obowiązujących przepisów prawnych.

4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka:

1) dzieci powinny być przyprowadzone i odbierane ze Żłobka osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych;

2) pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców/opiekunów prawnych;

3) dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości;

4) rodzice/opiekunowie prawni przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę;

5) Żłobek może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym;

6) życzenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące zakazu odbierania dziecka przez drugiego z rodziców/opiekunów prawnych musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

5. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku:

1) opiekunka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;

2) opiekunka zobowiązana jest natychmiast reagowć na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa;

3) w przypadkach nagłych wszelkie działania pracowników żłobka bez względu na zakres ich obowiązków służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

4) do zadań Żłobka należy zapewnienie opieki i wychowania oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dostosowanych do wieku dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzenie warunków umożliwiających dzieciom przygotowanie do wychowania przedszkolnego.

Rozdział 5.
Zarządzanie Żłobkiem

§ 5. 1. Dyrektor kieruje działalnością Żłobka i reprezentuje go na zewnątrz zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Dąbrowy Białostockiej.

3. Stosunek pracy z dyrektorem Żłobka nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Dąbrowy Białostockiej.

4. Podstawą nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę.

5. Dyrektor kieruje Żłobkiem jednoosobowo zgodnie z przepisami prawa i ponosi odpowiedzialność za działalność Żłobka.

6. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia.

7. Dyrektor upoważniony jest do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka w rozumieniu art. 231§ 1 Kodeksu pracy.

8. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka.

9. Dyrektora Żłobka w czasie nieobecności zastępuje pracownik wskazany przez niego bądź organ założycielski.

10. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Żłobka w drodze zarządzenia.

11. Za realizację regulaminu odpowiada Dyrektor Żłobka.

Rozdział 6.
Organizacja Żłobka

§ 6. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przez Dyrektora przerwy wakacyjnej.

§ 7. 1. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dziećmi w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - za dodatkową opłatą - wymiar opieki w Żłobku może być na wniosek rodziców/opiekunów prawnych wydłużony.

§ 8. 1. Liczbę dzieci w Żłobku ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi opiekunów i powierzchni lokalowej.

2. Skład zatrudnionego personelu jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka oraz obowiązujących przepisów.

Rozdział 7.
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych dziecka

§ 9. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dziecka uczęszczającego do Żłobka należy:

1) przestrzeganie przepisów niniejszego Statutu;

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i ewentualne pomoce dydaktyczne;

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka;

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku;

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

6) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Żłobka oraz informowanie o wszelkich zmianach w danych zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka;

7) wspieranie opiekunek w celu osiągnięcia przygotowania do wychowania przedszkolnego;

8) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych Żłobka.

2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo do;

1) zapoznania się z realizowanym programem zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwym do wieku dziecka;

2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temet aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;

3) uzyskania informacji o stanie gotowości przedszkonej swojego dziecka;

4) uzyskania porad i wskazówek od opiekunek.

Rozdział 8.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

§ 10. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny.

2. Wysokość opłaty za pobyt i maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku określa Rada Miejska odrębną uchwałą.

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot części opłaty za pobyt dziecka w Żłobku. Kwota opłaty podlegającej zwrotowi stanowi iloczyn stawki godzinowej oraz liczby dni nieobecności dziecka w Żłobku w danym miesiącu.

4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot części opłaty za wyżywienie. Kwota opłaty podlegającej zwrotowi stanowi iloczyn stawki dziennej za wyżywienie oraz liczby dni nieobecności dziecka w Żłobku w danym miesiącu.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej Żłobka określają odrębne przepisy.

3. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności żłobkowej: opiekunki, rodziców/opiekunów prawnych oraz pracowników administracji i obsługi.

4. Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza się w drodze uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

5. Statut będzie udostępniany w sekretariacie Żłobka oraz na tablicy ogłoszeń w Żłobku lub przez Dyrektora Żłobka.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe