Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 41.2014 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/220/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2014 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 574

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 187 820 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 188 394 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 16 429 120 zł z tego:

- dochody bieżące 13 284 623

- dochody majątkowe 3 144 497

2) Plan wydatków ogółem 17 531 440 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 307 162

- na wydatki majątkowe 5 224 278

§ 4. 1. Deficyt budżetu wysokości 1 102 320 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 102 320

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 41.2014
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 706 358,00

574,00

1 706 932,00

85295

Pozostała działalność

26 780,00

574,00

27 354,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

26 780,00

574,00

27 354,00

Razem:

2 046 066,00

574,00

2 046 640,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 41.2014
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 558 025,00

0,00

2 558 025,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 058 025,00

0,00

2 058 025,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

136 000,00

- 23 000,00

113 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 100,00

- 7 000,00

18 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

110 000,00

- 10 000,00

100 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

435 507,00

40 000,00

475 507,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

605 564,00

0,00

605 564,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

605 564,00

0,00

605 564,00

4260

Zakup energii

38 000,00

10 000,00

48 000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

35 000,00

- 10 000,00

25 000,00

750

Administracja publiczna

1 746 773,00

0,00

1 746 773,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 434 100,00

- 5 600,00

1 428 500,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 400,00

100,00

1 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

17 600,00

- 17 600,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

77 000,00

17 900,00

94 900,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

9 000,00

- 6 000,00

3 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

74 000,00

10 000,00

84 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4 000,00

9 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

64 000,00

6 000,00

70 000,00

75095

Pozostała działalność

161 673,00

- 4 400,00

157 273,00

4260

Zakup energii

4 700,00

- 4 000,00

700,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

- 400,00

600,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

104 551,00

40 000,00

144 551,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

100 551,00

40 000,00

140 551,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 500,00

40 000,00

68 500,00

758

Różne rozliczenia

80 000,00

- 40 000,00

40 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

80 000,00

- 40 000,00

40 000,00

4810

Rezerwy

80 000,00

- 40 000,00

40 000,00

801

Oświata i wychowanie

6 305 514,00

0,00

6 305 514,00

80101

Szkoły podstawowe

2 738 232,00

0,00

2 738 232,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24 000,00

3 000,00

27 000,00

4270

Zakup usług remontowych

145 252,00

- 3 000,00

142 252,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

522 562,00

- 10 000,00

512 562,00

4300

Zakup usług pozostałych

127 000,00

- 10 000,00

117 000,00

80195

Pozostała działalność

1 410 878,00

10 000,00

1 420 878,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600,00

6 000,00

6 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

4 000,00

4 000,00

851

Ochrona zdrowia

109 951,00

0,00

109 951,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

105 951,00

0,00

105 951,00

4300

Zakup usług pozostałych

35 400,00

5 000,00

40 400,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

- 1 000,00

500,00

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

- 4 000,00

1 000,00

852

Pomoc społeczna

839 666,00

0,00

839 666,00

85206

Wspieranie rodziny

11 266,00

1 820,00

13 086,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

215,00

21,00

236,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

40,00

40,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

1 300,00

1 300,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

459,00

459,00

85295

Pozostała działalność

340 400,00

- 1 820,00

338 580,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 000,00

- 1 820,00

17 180,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

517 535,00

0,00

517 535,00

90002

Gospodarka odpadami

367 635,00

0,00

367 635,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

129 351,00

16 000,00

145 351,00

4300

Zakup usług pozostałych

158 190,00

- 16 000,00

142 190,00

Razem:

15 484 800,00

0,00

15 484 800,00


Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 706 358,00

574,00

1 706 932,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 673 000,00

0,00

1 673 000,00

3110

Świadczenia społeczne

1 595 000,00

- 34 000,00

1 561 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27 800,00

21 000,00

48 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

2 200,00

4 200,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

10 800,00

10 800,00

85295

Pozostała działalność

26 780,00

574,00

27 354,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

250,00

850,00

4300

Zakup usług pozostałych

180,00

324,00

504,00

Razem:

2 046 066,00

574,00

2 046 640,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41.2014
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstokuwprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 rok:

- w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85295 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - kwota 574 złote.

Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków działu 852 - pomoc społeczna.

Na wniosek dyrektora Zespołu szkół w Kaletniku dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.

Rozdysponowaniu ulega rezerwa ogólna w kwocie 40 000 złotych. Środki pochodzące z rezerwy przeznacza się na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe