Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 302/XXXVI/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 16 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 988.859 zł, w tym dochody bieżące 40.634 zł, dochody majątkowe 948.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

1. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.737.009 zł, w tym wydatki bieżące 40.634 zł, wydatki majątkowe 1.696.375 zł,

2. przeniesieniu kwoty 22.321 zł, które skutkuje zmniejszeniem planu wydatków majątkowych i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 4.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu do wysokości 2.248.150 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.820.081 zł i z wolnych środków w kwocie 428.069 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.774.650 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 526.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:14.403.448 zł w tym: dochody bieżące 12.241.592 zł dochody majątkowe 2.161.856 zł

- plan wydatków ogółem wynosi16.651.598 zł w tym: wydatki bieżące 11.273.796 zł wydatki majątkowe 5.377.802 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi2.248.150 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 302/XXXVI/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 302/XXXVI/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 302/XXXVI/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 16 lipca 2014 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok

Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

I

Przychody ogółem

2.774.650


950

957

w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Nadwyżki z lat ubiegłych


954.569

1.820.081

II

Rozchody ogółem

526.500

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

526.500

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 302/XXXVI/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 16 lipca 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

w zł.

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa
z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6057
6059

Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym

513.411

513.411

200.356

313.055

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2

600

60016

6050

Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji oraz przebudowę następujących dróg gminnych:
- droga relacji Dąbrowa-Dzięciel - Wiśniówek, dł. ok. 820mb,
- droga w m. Dąbowa-Dzięciel, dł. ok. 80mb.,
- droga relacji Tybory-Kamianka - Tybory-Jeziernia, dł. ok. 100mb.,
- drogi w m. Tybory-Trzcianka o dł. ok. 1200mb.,
- droga w m. Faszcze, dł. ok. 100mb.,
- droga w m. Święck-Nowiny, dł ok. 350mb.,
- droga w m. Wiśniówek-Kolonia, dł. ok. 720mb.,
- droga w m. Tybory-Misztale, dł. ok. 120mb.,
- droga w m. Wróble, dł. ok. 130mb.,
- droga relacji Brzóski-Brzezińskie - Mystki-Rzym, dł. ok. 300mb.,
- droga dojazdowa do pól z Trzecin w kierunku Dąbrowy Wielkiej

1.076.000

1.076.000

1.026.000

50.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 13.180 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

3

600

60016

6050

Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej w Brzóskach-Falkach

18.000

18.000

18.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.338 zł z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

4

600

60016

6050

Zakup 12 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Brok, Tybory-Wólka, Miodusy-Stok, Wólka Duża, Tybory-Kamianka, Brzóski Stare, 2x Jabłonka Kościelna, Tybory-Żochy, Tybory-Misztale, Osipy-Kolonia, Mystki-Rzym.

84.000

84.000

84.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 11.814 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

5

600

60016

6050

Przebudowa, remont i integracja dróg gminnych Nr 107946B Brzóski Brzezińskie - Mystki-Rzym i Nr 107957B Brzóski Tatary - Jabłonka-Świerczewo z drogami wyższej kategorii (powiatową i krajową) na łącznej długości 2.968 km

1.264.300

1.264.300

316.075

316.075
(pomoc fiansowa Satarostwo Wys. Maz.)
632.150
(dotacja z NFPDL)

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

6

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

128.694

128.694

19.304

109.390

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7

750

75023

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy

30.000

30.000

30.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8

754

75412

6060

Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Miodusach Wielkich

60.000

60.000

60.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9

754

75412

6060

Zakup torby medycznej, agregatu oddymiającego, zestawu do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i aparatu ODO .dla jednostek OSP Dąbrowa-Dzięciel i Tybory-Misztale

20.000

20.000

20.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

10

853

85395

6057
6059

Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw przy szkołach w Jabłonce Kościelnej, Święcku Wielkim i Gołaszach Puszczy oraz wykonanie nawierzchni placu zabaw w Jabłonce Kościelnej

125.599

125.599

18.840 (dot. z budż kraj)

106.759

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11

853

85395

6067
6069

Doposażenie kuchni w oddziale przedszkolnym w Jabłonce Kościelnej

8.000

8.000

1.200(dot. z budż. kraj)

6.800

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

12

853

85395

6067
6069

Zakup 2 zestawów interaktywnych(laptop, tablice i rzutnik) dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej

20.000

20.000

10.000

534 (dot. z budż kraj)

9.466

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

13

853

85395

6067
6069

Zakup sprzętu ICT w oddziałach przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim

35.766

35.766

5.365(dot. z budż. kraj)

30.401

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

14

853

85395

6067
6069

Zakup tablic interaktywnych w oddziałach przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim

17.897

17.897

2.685(dot. z budż. kraj)

15.212

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

15

900

90001

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Jabłonka-Świerczewo, Michałki, Tybory-Kamianka i Tybory-Trzcianka i Trzeciny

102.455

102.455

102.455

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 48.089 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

16

900

90015

6050

Montaż lamp oświetleniowych w m.:
1) Świeck-Nowiny - 3 szt. led
2) Osipy Nowe - 3 szt. led
3) Osipy-Zakrzewizna - 2 szt. led
4) Wiśniówek-Kolonia - 2 szt.led
5) Wróble
6) Zawrocie- Nowiny
7) Brzóski-Falki
8) Michałki
9) Miodusy-Wielkie
10) Tybory-Misztale
11) Dąbrowa-Dzięciel
12) Święck Wielki

150.634

150.634

150.634

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 24.209 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

17

921

92109

6050

Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Miodusach Wielkich

41.124

41.124

41.124

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.818 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

18

921

92109

6050

Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Brykach

28.210

28.210

28.210

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 9.459 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

19

921

92109

6050

Montaż klimatyzatorów chłodząco-grzewczych w budynku świetlicy wiejskiej w Mystkach-Rzymie

20.000

20.000

20.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.921 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

20

921

92109

6060

Zakup klimatyzatorów chłodząco-grzewczych do
świetlicy wiejskiej w Tyborach-Jezierni

5.873

5.873

5.873

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

21

926

92601

6050

Ogrodzenie boiska sportowego w Sokołach-Jaźwinach i urządzenie boiska przy byłej SP w Dąbrowie-Dzięcieli

13.561

13.561

13.561

Urząd Gminy Wysokie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

Ogółem

3.763.524

3.763.524

2.145.592

1.026.849

591.083

x

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 302/XXXVI/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 16 lipca 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2014

w zł.

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki

Rodzaj dotacji

Kwota
w zł.

Rodzaj realizowanego zadania

1.

600

60014

6300

Powiat Wysokomazowiecki
w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

1.365.483

Wydatek majątkowy
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna ) - Brzóski Brzezińskie - Brzóski-Tatary - Jabłoń-Kikolskie na odcinku :gr. Miasta - Brzóski-Brzezińskie - Brzóski Markowizna o długości 2.351,5 km w lok 0+888,50 - 3+240,00

2.

600

60014

6300

Powiat Wysokomazowiecki
w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

112.000

Wydatek majątkowy
Przebudowa mostu przez rzekę Rokietnicę w miejscowości Wnory-Wypychy wraz z dojazdami na odcinku: Gołasze-Puszcza - dr. powiatowa 2053B o dł. 0,796 km, w lok.: 4+970 - 5+766 oraz odnowa oznakowania poziomego w lok.: 1+103 - 4 +970

3.

851

85111

6220

Powiat Wysokomazowiecki
w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

136.795

Wydatek majątkowy
Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Ogółem

1. 614.278

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 302/XXXVI/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 16 lipca 2014 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismami z dnia 07 i 11 lipca 2014 r. zwiększył dotacje celowe przeznaczone na:

dożywianie - 20.556 zł,

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 900 zł,

zasiłki okresowe - 8.717 zł,

zasiłki stałe - 10.461 zł.

WW. kwoty należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Są to zadania własne dofinansowane z dotacji wojewody.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 lipca 2014 r. zwiększył o kwotę 632.150 zł. dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" polegającego na przebudowie, remoncie i integracji dróg gminnych Nr 107946B Brzóski Brzezińskie - Mystki-Rzym i Nr 107957B Brzóski Tatary - Jabłonka-Świerczewo z drogami wyższej kategorii (powiatową i krajową) na łącznej długości 2.968 km.

Koszt całkowity wynosi 1.264.300,04 zł., 632.150 zł. pokryte zostanie z NPPDL, 316.075 zł z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, 316.075,04 zł będzie stanowił wkład własny sfinansowany ze zwiększonego deficytu budżetowego.

3. W budżecie gminy przeznacza się kwotę 432.075 zł. na zwiększenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na dwie inwestycje związane z przebudową dróg powiatowych (320.075 zł + 112.000 zł). Środki na ten cel będą pochodzić ze zwiększonego deficytu budżetowego.

4. W planie wydatków budżetowych należy dokonać przesunięć na ogólną sumę 22.321 zł, aby zapewnić brakujące środki na:

- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu URWIS - 11.842 zł,

- opłacenie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego - 800 zł,

- realizację remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego wsi Osipy-Wydziory cz. I - 4.999 zł

- opłacenie wynagrodzeń za sporządzenie operatów na potrzeby prowadzonych przez Wójta postępowań wodno-prawnych - 4.680 zł.

5. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy należy dokonać aktualizacji odpowiednich załączników stanowiących elementy uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe