Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/195/2014 Rady Gminy Korycin

z dnia 19 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 598) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/88/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 1582 i z 2013 r. poz. 4056) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), dotyczące ustalenia i przyznawania świadczeń rodzinnych, weryfikacji świadczeń rodzinnych oraz wstrzymywania tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie;

3) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567), w zakresie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

4) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z póżn.zm.), dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym udzielania pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn.zm.) poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) poprzez organizację oparcia społecznego oraz zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych;

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego;

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny;

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z póżn.zm.) poprzez załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w drodze decyzji dotyczących przyznawania dodatków energetycznych;

11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.);

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) przez wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;

13) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);

14) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) w zakresie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów;

15) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012 r. poz. 400 z późn. zm.);

16) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.);

17) porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej;

18) wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020;

19) rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karty Dużej Rodziny;

20) innych przepisów prawa nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe