| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/201/14 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 20 sierpnia 2014r.

w sprawie oplat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Suraż

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379/ oraz art.6 ust.1 pkt 2 i art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz.788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz.1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007r. Nr 42 poz.273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz.1292; z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 32, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz. 857; z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz.814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz.1206; z 2012r. poz. 941, poz. 979; z 2013r. poz. 827, poz. 1317, poz. 1650; z 2014r. poz.290, poz.538, poz. 598, poz. 642, poz. 811/ Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkole prowadzone przez Gminę Suraż zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

2. Godziny realizacji podstawy programowej określa w przedszkolu ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu, w skład którego wchodzi Przedszkole Samorządowe Jednooddziałowe w Surażu.

§ 2. 1. Świadczenia przedszkola, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne.

2. Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1 w wysokości 1,00 zł.

3. Wysokość opłaty podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty stanowić będzie iloczyn stawki godzinowej określonej w §2 ust.2 oraz zrealizowanej w danym miesiącu liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

2. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń, o których mowa §2 i ich dzienny wymiar deklarowany przez rodziców/opiekunów, a także zasady obliczania i przyjmowania opłat za przedmiotowe świadczenie, określi umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy dyrektorem, a rodzicem/opiekunem dziecka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Suraż / Dz. Urz. Woj. Podl. 2011.303.3878/ zmieniona uchwałą Nr XVII/94/12 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Suraż /Dz. Urz. Woj. Podl. 2012.1727/

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Celina Chodorowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »