| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/236/2014 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 14 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i 645, z 2014r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 484 108 zł, zmniejsza się o kwotę 241 038 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 827 198 zł, zmniejsza się o kwotę 241 038 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1 Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014", zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu", zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W uchwale Nr XXX/209/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2014 zmienionej uchwałami Nr XXXI/215/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XXXII/220/2014 z dnia 28 marca 2014 r., Nr XXXIII/224/2014 z dnia 16 maja 2014 r., Nr XXXIV/231/2014 z 18 czerwca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 567 465 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4",

- § 5 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu ustala się na kwotę 1 084 095 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 084 095 ".

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 64 388 434 zł;

- dochody bieżące- 56 259 396 zł,

- dochody majątkowe- 8 129 038 zł;

2) wydatki ogółem: 65 472 529 zł;

- wydatki bieżące- 55 065 670 zł,

- wydatki majątkowe- 10 406 859 zł,

3) deficyt roku 2014 w kwocie 1 084 095 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 084 095 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/236/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/236/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/236/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/236/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/236/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/236/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- zwiększa się plan wydatków o kwotę 350 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.36.2014.BB z dnia 10 lipca 2014r. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 000 zł w związku z brakiem dofinansowania Nadleśnictwa Krynki zadania pn. "Przebudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1282B Krynki-Kruszyniany w km 1+600 wraz z dojazdami".

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 141 038 zł dokonano w związku z mniejszymi kosztami przetargu zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze- Suchowola w km 0+000-0+900 (odc. I)".

W dz. 720 rozdz. 72095- Pozostała działalność- przeniesienia w planie dochodów dokonano w celu prawidłowego montażu struktury budżetu projektu pn."Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa".

W dz. 758 rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 688 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST5/4822/7p/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014r.

W dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- zwiększenia planu dochodów o kwotę 114 420 zł dokonano w związku z noworozpoczętym projektem pn. "Równe szanse lepszy start- projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks Jerzego Popiełuszki w Suchowoli" realizowanego przez Zespół Szkół w Suchowoli.


Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 020 rozdz. 02002- Nadzór nad gospodarką leśną- zwiększenie planu wydatków o kwotę200 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup oznaczników do cechowania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Nadleśnictwa Supraśl.

W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa ul. Grodzieńskiej w Sidrze w ciągu drogi powiatowej nr 1259B na długości 1150m" realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000 zł w związku z brakiem dofinansowania Nadleśnictwa Krynki zadania pn. "Przebudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1282B Krynki - Kruszyniany w km 1+600 wraz z dojazdami" oraz wprowadzono na podstawie decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Nr DDA-IX-441-214/2014 NK 169264/14 z dnia 23 czerwca 2014r. zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B na odcinku Łosiniany- Rudaki"- dofinansowanie rezerwy budżetu państwa w kwocie 207 607zł. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 309 564 zł dokonano w związku z zabezpieczeniem kwoty zwrotu dotacji z 2013r. dotyczącej środków z Narodowego Programu Dróg Lokalnych.

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 164 012 zł dokonano w związku z mniejszymi kosztami przetargu zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze- Suchowola w km 0+000-0+900 (odc. I)".

W dz. 720 rozdz. rozdz. 72095- Pozostała działalność- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego montażu struktury budżetu projektu pn."Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa".

W dz. 754 rozdz. 75406- Straż graniczna- zwiększenie w planie wydatków o kwotę 3 000 zł dokonano jako zwiększenie dotacji dla Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy.

W dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększenia w planie wydatków o kwotę 200 zł dokonano w celu zakupu tablicy informacyjnej na potrzeby budowy boiska przy Zespole Szkół w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500zł dokonano w celu dofinansowania obozu sportowego uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 7 920 zł (kwota pochodzi z przeniesienia) w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- zwiększenia planu wydatków o kwotę 114 420 zł dokonano w związku z noworozpoczętym projektem pn. "Równe szanse lepszy start- projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks Jerzego Popiełuszki w Suchowoli" realizowanym przez Zespół Szkół w Suchowoli.

W dz. 854 rozdz. 85406- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 688 zł przeznacza się na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce (kwota 10 000 zł) oraz dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej (kwota 9 688 zł) .

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne- zwiększenia o kwotę 1 600 zł dokonano z przeznaczeniem na remont zaplecza kuchennego w internacie Zespołu Szkół w Sokółce.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »