Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 234/XXXIV/2014 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 595, poz. 645 z 2014r. poz. 379), art. 42 ust. 2 pkt. 4 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz. 217, z 2014r. poz. 24, poz. 423, poz. 619) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 119/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r., poz. 2233), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 ust. 1 wykreśla się pkt. 4;

2) ustala się schemat organizacyjny podmiotu, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski


Załącznik do Uchwały Nr 234/XXXIV/2014
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe