Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/197/14 Rady Gminy Poświętne

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1543, z 2014 r. poz. 659) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje;

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej drogę Nr 1564B zlokalizowaną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 110, położonej w obrębie geodezyjnym Dzierżki Janowięta, Wojciechowięta, poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

§ 2. Położenie drogi wyłączonej z użytkowania przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały, na którym droga wyłączona zaznaczona jest kolorem zielonym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński


Załącznik do Uchwały Nr XXX/197/14
Rady Gminy Poświętne
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe