Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/179/14 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/39/11 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz, 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127 poz. 857 i Nr 148 poz. 991; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 814, Nr 149 poz. 887 i Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827 i poz. 1317; z 2014 r. poz. 7, poz. 290) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/39/11 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 193 poz. 2350 z dnia 22 lipca 2011 r.) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bagiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/179/14
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO


WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM …………..........................…… /…………..........................……


zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2014 Nr 256 poz.2572 z późn.zm.)

1. Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko:

PESEL:

Tel. kontaktowy:

Adres zamieszkania:

2. Dane uczniów ubiegających się o stypendium szkolne:

Lp.

Imię i nazwisko
ucznia

PESEL
ucznia

Miejsce zamieszkania ucznia

Nazwa szkoły, adres szkoły, klasa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3. Sytuacja społeczna w rodzinie (właściwie zaznaczyć):

Rodzina jest pełna: ? TAK

? NIE


W RODZINIE WYSTĘPUJE (właściwie zaznaczyć)

1.

Bezrobocie

2

Niepełnosprawność

3.

Długotrwała choroba

4.

Wielodzietność

5.

Brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczej

6.

Alkoholizm

7.

Narkomania

8.

Zdarzenie losowe /opisać jakie/

4. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy (stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach , należy zaznaczyć stawiając znak X)

?całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

............................................................................................................................................................................

(Informacja o zajęciach i podmiocie prowadzącym zajęcia)

?częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

.....................................................................................................................................................................

(Informacja o zajęciach i podmiocie prowadzącym zajęcia)

?pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników .....................................................................................................................................................................

?całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów):

....................................................................................................................................................................

?świadczenia finansowego (w przypadku, o którym mowa w art. 90d ust. 5 ustawy).

Uzasadnić:

....................................................................................................................................................................

5. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Oświadczam, że moja rodzinna składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (wraz z uczniem/ami)


Lp.


Imię i nazwisko


Data urodzenia


Miejsce pracy-nauki


Stopień pokrewieństwa

Wysokość dochodu (miesięczna w zł)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Łączny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym:

Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny:

Numer rachunku bankowego wnioskodawcy :

-

-

-

-

-

-

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

Kobylin-Borzymy, dn.......................................................................................

(podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica, dyrektora

lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego)

Oświadczenia:

1) Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że przedstawione wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2) Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do korzystania ze stypendium szkolnego.

3) Uczeń/uczniowie nie pobiera/ją* innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

4) Zobowiązuję się niezwłocznie informować Wójta Gminy Kobylin-Borzymy o zmianie lub ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania stypendium, a także o fakcie zaprzestania nauki przez ucznia.

5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej.

* - niepotrzebne skreślić

Kobylin-Borzymy, dn. ...................................................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Pouczenie:

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się :

1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2. Zasiłku celowego;

3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4. wartości świadczenia w naturze;

5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Dochody należy udokumentować:

1. zaświadczeniem z zakładu pracy lub oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny jeżeli dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

2. odcinkiem renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub aktualną decyzją ustalającą wysokość świadczenia,

3. zaświadczeniem z urzędu skarbowego lub oświadczeniem wnioskodawcy o osiągniętym dochodzie z innych źródeł,

4. zaświadczeniem lub oświadczeniem o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych,

5. zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny z prawem do zasiłku (wysokość pobieranego zasiłku) / bez prawa do zasiłku,

6. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),

7. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych i potwierdzenie opłacanej składki KRUS.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe